Kongre Açılış, Panel ve Workshop Konuşmacı Programı için Tıklayınız

BİLDİRİ ve POSTER PROGRAMI

Oturum-1, Saat:16:00 - 17:30, Salon: Tulipa Session-1, Time:16:00 - 17:30, Hall: Tulipa
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Cengiz ARSLAN
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Futbol Hakemlerinin Farklı Egzersiz Şiddetlerinde Sezinleme Zamanı, Kan Laktat Düzeyi Ve Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi
Examınıng The Coıncıdıng-Antıcıpatıon Tımıng, Blood Lactate Level And Decısıon-Makıng Of Football Referee At Dıfferent Exercıse Intensıtıes
Kurtuluş Aslan, Özcan Saygın, *Halil İbrahim Ceylan 15:45-16:00
Yıldız Bayanlar Boks Milli Takımının Avrupa Şampiyonasına Hazırlık Kampı Süresince Bazı Fiziksel Ve Biyomotor Parametrelerinin İncelenmesi
Examination Of Some Physical And Biomotor Parameters Of Star Women Boxing National Team During The European Championship Preparation Camp
*Raif Zileli, Mehmet Söyler 16:00-16:15
Erkek Yüzücülerde Yüzme Performansına Etki Eden Bazı Antropometrik Değişkenlerin İncelenmesi
Investıgatıon Of Some Antropometrıc Features Effectıng Swımmıng Performance In Male Swimmers
Emin Öztop, *Halit Egesoy 16:15-16:30
-
-
- 16:30-16:45
Diz Kas Kuvvetleri İle Dikey Sıçrama Ve Çeviklik Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Performance Of Vertıcal Jump And Agıltyperformances Wıth Knee Muscle Strengths
Zait Burak Aktuğ, *Gürkan Yılmaz 16:45-17:00
Basketbolcularda Çeviklik, Beden Kütle İndeksi, Dikey Sıçrama Ve Denge Performansı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Examınatıon Of The Relatıonshıp Between Agılıty, Body Mass Index, Vertıcal Jump And Balance Performances Of Basketball Players
*Kaan Salman, Kemal Göral, Özcan Saygın, Efecan Tezcan 17:00-17:15
Süper Amatör Futbol Liginde Müsabakaları İç Sahada Oynamak Önemli Bir Avantaj Mıdır?
Is İt An İmportant Advantage To Play İn The Home Field İn Super Amateur Soccer League?
Kemal Göral, Ender Yanık, *Havva Nur Zorba 17:15-17:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-2, Saat:16:00 - 17:30, Salon: Majalis Session-2, Time:16:00 - 17:30, Hall: Majalis
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi / Physical Education and Sports Teaching
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Fatih BEKTAŞ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Fiziksel Aktivite Seviyesi İle Akademik Başarı Ve Dikkat Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Physıcal Actıvıty Level And Academıc Success And Attentıon Level
*Serkan İbiş 16:00-16:15
Beden Eğitimi Ve Spor Dersi İçin Kullanılan Metaforlar
Metaphors Used For Physıcal Educatıon And Sports
*Kubilay Öcal, Adem Karatut 16:15-16:30
Beden Eğitimi Ve Spor Bölümlerindeki Öğrencilerin Giriş Mülakat Puanları, Ygs Sınavı Başarı Düzeyleri Ve Çoklu Zeka Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Introduction Interview Scores Of Students İn Physical Education And Sports Departments, Examination Of Relationship Between Levels Of Higher Education Transition Examination Levels And Multiple Intelligence Areas
Sibel Tetik, Kerim Dündar, Duygu Sevinç, *Uğur Dündar 16:30-16:45
Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım Ve Algıladıkları Sosyal Desteğin Rolü
The Role Of Perceıved Socıal Support On Physıcal Actıvıty Partıcıpatıon Of Secondary School Students
Asuman Karakaya, *Osman Göde, Halit Egesoy 16:45-17:00
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetleri Romantik İlişki Durumları Ve Sosyal Ağ Kullanımlarına Göre Etkileşim Kaygısı Ve Sosyal Destek Algılarının İncelenmesi
The Investıgatıon Of Interactıon Anxıety And Socıal Support Perceptıons Of Unıversıty Students’ Gender According To The Romantıc Relatıonshıp Status And Socıal Network Use.
Osman Göde, *Gülen Vural, Halit Egesoy, Yılmaz Erbay, Oğuzhan Avcı 17:00-17:15
Kadın Ve Erkek Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Optimal Performans Duygu Durumlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Female And Male Students’ Flow Experience İn Faculty Of Sport Sciences
*Bülent Ağbuğa 17:15-17:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-3, Saat:16:00 - 17:30, Salon: Cinehall (Cinema) Session-3, Time:16:00 - 17:30, Hall: Cinehall (Cinema)
Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport Management and Organization
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Mustafa GÜMÜŞ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Üniversite Öğrencilerinin Özsaygı - Erteleme Davranışlarına Etkisinin Araştırılması
Examınıng The Effect Of Self-Esteem On Procrastınatıon Behavıors In Unıversıty Students
Sümmani Ekici, *Oruç Ali Ugur, Tekin Çolakoğlu 16:00-16:15
Atletizm Branşındaki Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Başarı Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi
Analysis Of The Effect Of Athletics Branches' Personality Attributes On Motivation For Success
*Emrah Zorlu, Gözde Algün Doğu, Baki Yılmaz 16:15-16:30
Antrenör Adaylarının Liderlik Davranış Algılarının İncelenmesi
The Investıgatıon Of Coachıng Candıdates’ Leadershıp Behavıour Perceptıons
F. Pervin Bilir, *Nurşen Şahin, Levent Sangün 16:30-16:45
Skechers-Go Run 2 Spor Ayakkabısı Reklamının Göstergebilimsel Analizi
Semiotic Analysıs Of Advertısement For Skechers-Go Run 2 Sports Shoe
Hakan Ünal, Ali Çevik, *Sümmani Ekici 16:45-17:00
Spor Ayakkabısı Ve Karbon Ayak İzi
Sport Shoes And Carbon Footprınt
Hakan Ünal, *Ümit Çolakoğlu 17:00-17:15
Sürdürülebilir Spor Tesisleri
Sustaınable Sports Facılıtıes
Hakan Ünal, *Ümit Çolakoğlu 17:15-17:30
SPOR EĞİTİMİ VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKREDİTASYONUN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF ACCREDİTATİON İN HİGHER EDUCATİON INSTİTUTİONS GİVİNG SPORTS EDUCATİON
Mustafa Önder ŞEKEROĞLU, *Bengü ŞEKEROĞLU, Özgür DOĞAN 17:30-17:45
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-4, Saat:17:30 - 19:00, Salon: Tulipa Session-4, Time:17:30 - 19:00, Hall: Tulipa
Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı (Session Chair): Osman İMAMOĞLU
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklerle Sosyalleşme Düzeylerinin İletişim Becerileri Ve Duygusal Zekâları Üzerine Etkisi
The Effect Of Socıalızatıon Levels Of Unıversıty Students Wıth Recreatıonal Actıvıtıes On Theır Communıcatıon Skılls And Emotıonal Intellıgence
Murat Koçyiğit, Murat Erdoğdu, *Mustafa Uyar, Muhsin Çınar 17:30-17:45
Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğünde Çalışan Personelin İş Memnuniyeti Ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi
Examınatıon Of Job Satısfactıon And Qualıty Of Lıfe Of Personnel Workıng In Youth Servıces And Sports Provıncıal Dırectorate
Ali Ağılönü, T. Osman Mutlu, Tuğba Ayman Çelik, *Asil Çetinkaya 17:45-18:00
Fiziksel Aktiviteye Katılımda Mekân Seçimi Ve Katılımı Engelleyen Unsurların İncelenmesi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü
Investigation Of Selection The Physical Activity Venue To Participate And Factors Of Barriers To Participation: Campus Of Manisa Celal Bayar University
*Tolga Beşikçi, Kadir Yıldız, Hayati Özcan, Pınar Güzel 18:00-18:15
Otizmli Çocuğu Olan Anne Ve Babaların Demografik Özellikleri İle Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
The Relationship Among The Quality Of Life, Education And Physical Activity Levels İn Mothers And Fathers Of Children With Autistic Spectrum Disorders
Gökçe Gürbüz, *Mehmet Akif Ziyagil 18:15-18:30
REKREASYONEL FAALİYETTE SANAT TERAPİSİ
ART THERAPY IN RECREATIONAL ACTIVITY
Gülten İMAMOĞLU, Özlem DEMİRTAŞ, *Osman İMAMOĞLU, 18:30-18:45
Rekreasyon Ve Spor Sosyolojisi Arasındaki İlişki Üzerine Araştırma
Research On The Relatıonshıp Between Recretıon And Sport Socıology
*Aytekin Hamdi Başkan, Mehmet Akif Ziyagil , Ömer Güzel, Merve Aktaş, Süleyman Gönülateş, Hikmet Türkay 18:45-19:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-5, Saat:17:30 - 19:00, Salon: Majalis Session-5, Time:17:30 - 19:00, Hall: Majalis
Spor Ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Erkal ARSLANOĞLU
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Lise Ve Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyinin Cinsiyete Göre İncelenmesi
Evaluatıon Of Physıcal Actıvıty Levels Of Hıgh-School And Unıverstıy Students Accordıng To Gender
*Ümit Çolakoğlu, Özcan Saygın, Hakan Ünal 17:30-17:45
Spor Fakültesi Öğrencilerinde Beslenme Yaklaşımları
Feedıng Approaches On The Students Of Faculty Of Sport Scıence
*Orhan Ahmet Şener, Osman İmamoğlu 17:45-18:00
Spor Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinde Ağrı Ve Kinezyofobi Düzeyinin Belirlenmesi
Determınatıon Of Paın And Kınesophobıa Level In Unıversıty Students Wıth And Wıthout Sports
*Zilan Bazancir, Hakan Apaydın, Muharrem Gökhan Beydağı 18:00-18:15
Oyunculuk Bölümü Öğrencileri İle Opera Bölümü Öğrencilerinin Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Respiratory Functions Of Acting Department Students With Acting Department Students
*Alper Kazancıoğlu, Sibel Tetik, Kerim Dündar, Uğur Dündar 18:15-18:30
Comparing Domain Physical Activity Efficacy Level between Turkish Adolescent Girls and Boys
Comparing Domain Physical Activity Efficacy Level between Turkish Adolescent Girls and Boys
*Fatih ÇATIKKAŞ 18:30-18:45
Düzenli Fiziksel Egzersiz Yapan Ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hali Düzeylerinin Karşılaştırılması
Comparison The Wellness Level Of University Students Who Do And Do Not Regular Physical Exercise
*Özgü İnal, Serkan Pekçetin 18:45-19:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-6, Saat:17:30 - 19:15, Salon: Cinehall (Cinema) Session-6, Time:17:30 - 19:15, Hall: Cinehall (Cinema)
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Hürmüz KOÇ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımının 2016/2017 Sezonu Fıba Şampiyonlar Ligi Performansının İncelenmesi
Investıgatıon Of 2016/2017 Fıba Champıons League Performance Of Beşiktaş Sompo Japan Basketball Team
Kemal Göral, *Kaan Salman, Taner Alton 17:30-17:45
Elit Türk Güreşçilerin Ace Ve Enos Gen Polimorfizminin İncelenmesi
The Ace And Enos Polymorphism İn Wrestling Athletes Of The Turkish National Team
*Mustafa Gümüş, Kadir Gökdemir 17:45-18:00
SFutbolcu Çocukların Şut Hızları İle Motor Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Shootıng Speeds And The Motor Skılls Of Chıld Soccer Players
*Rüçhan İri 18:00-18:15
Kadın Futbolcularda Kor Antrenmanların Bazı Fizyolojik Değişkenler Üzerindeki Etkisi
Effects On Some Physıologıcal Varıables Of Core Traınıngs In Female Soccer Players
*Halit Egesoy 18:15-18:30
15 Yaş Altı Erkek Badmintoncularda Sayı Kazandıran Ve Hatalı Yapılan Vuruşların Bölgelere Göre Analizi
Analysis Of The Court Areas That Under-15 Male Badminton Players Score Or Fail İn Their Hits
*Mehmet Fatih Yüksel 18:30-18:45
Elit Kadın Haltercilerde Maksimal Kuvvet Antrenmanının Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi
The Effects Of Maximal Power Training On Hematologic Parameters Of Female Weight-Lifters
Kenan Erdağı, *Mehmet Fatih Yüksel, Tarık Sevindi 18:45-19:00
Farklı Branşlara Uygulanan 6 Haftalık Fonksiyonel Antrenmanın Bazı Motorik Özelliklere Etkisi
The Effects Of 6 Weeks Functional Training On Some Motoric Characteristics Of Different Branches
*Sibel Dündar, Ayşegül Yapıcı, Engin Güneş Atabaş, Gülin Fındıkoğlu 19:00-19:15
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-7, Saat:19:00 - 21:00, Salon: Tulipa Session-7, Time:19:00 - 21:00, Hall: Tulipa
Spor Ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Serkan HAZAR
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Üniversite Öğrencilerinde Kişisel Beslenme Alışkanlığının Araştırılması
A Survey On The Indıvıdual Nutrıtıon Habıts Of Unıversıty Students
*Orhan Ahmet Şener, Osman İmamoğlu 19:00-19:15
Literatürde Üniversite Öğrencileri İle Yapılan Çalışmalarda Wellness (İyilik Hali)'Ne Bakış
Vıew To Wellness In Studıes Wıth Unıversıty Students At Lıterature
Şerife Zehra Altunkürek, *Gözde Tuğçe Yalabaçoğlu 19:15-19:30
Amatör Bayan Futbolcularda Proprıoseptıf Egzersizlerin Denge Üzerine Etkisi
The Effect Of Proprıoceptıve Exercıses On Balance In Professıonal Athletes
Muaharrem Gökhan Beydağı, *Zilan Bazancir, Burcu Talu 19:30-19:45
Sporcuların Etkili İletişim Beceri Düzeyleri Ve İnternet Bağımlılığı İle İlişkisi
The Relatıonshıp Between Athletes Effectıve Communıcatıons Skıll Levels And Internet Addıctıon
Metin Şahin, *Sefa Lök 19:45-20:00
-
-
- 20:00-20:15
Herkes İçin Spor Ve Wellness Programlarının Üniversitelerde Spor Ve Sağlığın Gelişimindeki Önemi
The Importance Sport For All And Wellness Programs In The Development Of Sports And Health In Unıversıtıes
*Burcu Kıvrak 20:15-20:30
Genç Erkek Sporcularda Serum Homosistein, Adma, Neopterin Ve Oksidatif Stres Düzeylerinin İncelenmesi
Investıgatıon Of Serum Homocysteın, Adma, Neopterin And Oxıdatıve Stress Levels In Young Male Sports
*Sema Can, Erkan Demirkan, Emre Avcı 20:30-20:45
Bir Yıllık Feldenkrais Egzersiz Programının Yaşlılarda A, C,E Ve B Grubu Vitamin Değerleri Üzerine Etkisi
The Effect Of One Year Feldenkrais Exercise Program On Vitamin Of A, C,E And B Groups At The Elderly
*Servet Özoruç, Dilek Sevimli, Umut Kökbaş, Ahmet Doğanay, Levent Kayrın 20:45-21:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-8, Saat:19:00 - 21:00, Salon: Majalis Session-8, Time:19:00 - 21:00, Hall: Majalis
Spor Ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Bülent AĞBUBA
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Spor Eğitimi Alma Ve Kilo Düşmede Öğrencilerin Nedensel Yüklemeleri
Causes Of Sport Traınıng And Call Inductıon Students
*Feyzullah Koca, Osman İmamoğlu, M Yalçın Taşmektepligil 19:00-19:15
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Revıewıng The Levels Of Physıcal Exercıses Of Unıversıty Students Accordıng To Dıfferent Varıables
*Mehmet Bülent Asma, Yıldırım Gökhan Gencer 19:15-19:30
Aerobik Egzersize Bağlı Metabolik Stresin Antrenmanlı Deneklerde Nesfatin-1 Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Effects Of Aerobic Exercise İnduced Metabolic Stress On Nesfatin-1 Levels İn Trained Male Subjects
*Çağrı Özdenk, Oğuz Özçelik 19:30-19:45
Google Ve Youtube’da 2017 Yılında Sağlık Ve Fiziksel Aktivite Terimlerinin Aranma Oranlarının Karşılaştırılması
Comparing The Searching Rates Of Health And Physical Activity Terms On Google And Youtube İn 2017
Mehmet Akif Ziyagil, *Ferhat Buyukkalkan, Aytekin Hamdi Başkan 19:45-20:00
240, 120 Ve 60°/Sn’ Lik İzokinetik Hızlarda Yapılan Güçlendirme Antrenmanının Kan Basıncı Ve Damar Sertliği Üzerine Akut Etkisi
Acute Effect Of Isokınetık Strenthenıng Traınıng At 240,120 And 60°/S Angular Velocıtıes On Blood Pressures And Arterıal Stıffness
Gülin Fındıkoğlu, Burak Özkan, *Ayşegül Yapıcı 20:00-20:15
12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinde Beslenme, Fiziksel Aktivite Ve Obezite İlişkisinin İncelenmesi
The Study Of The Relationship Between Nutrition, Physical Activity And Obesity İn 12-14 Ages Secondary School Students
Soner Karadeniz, *Sema Can 20:15-20:30
Alzheimer Hastalarında 12 Haftalık Fiziksel Aktivitenin Serotonin Ve B12 Vitaminine Etkisi
The Effects Of 12 Weeks Physical Activity On Serotonin And Vitamin B12 Of Alzheimer’s Patients
*Seda Çağlar, Erkut Tutkun 20:30-20:45
-
-
- 20:45-21:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-9, Saat:19:00 - 20:30, Salon: Cinehall (Cinema) Session-9, Time:19:00 - 20:30, Hall: Cinehall (Cinema)
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Mehmet GÜÇLÜ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Futbol Yeteneği Belirlemek İçin Aday Gösterme Ölçeğinin Türkçe Formunun Kültürlerarası Geçerliği
Cross-cultural validation of the Nomination Scale for Identifying Football Talent (NSIFT) to Turkish context
*Ender ŞENEL, Juan Carlos Pastor-Vicedo, Mevlüt YILDIZ, Alejandro Prieto-Ayuso 19:00-19:15
Üyeler Gözüyle Fitness Antrenörlerinin Liderlik Tarzlarının İncelenmesi
Investıgatıon Of Fıtness Traıners’ Leadershıp Styles From The Vıewpoınt Of Members
*Abdurrahman Kırtepe, Fatih Mehmet Uğurlu, Atalay Gacar 19:15-19:30
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Mutluluk Düzeyleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examınıng Of The Relatıonshıp Between The Levels Of Happıness And Satısfactıon Wıth Lıfe Of Physıcal Educatıon And Sports College Students
Hande İnan, *Fatih Murathan, Mehmet Kartal 19:30-19:45
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Hedef Bağlılığı Düzeylerinin İncelenmesi
Investıgatıon Of The Goal Commıtment Levels Of School Of Physıcal Educatıon And Sports Students
Mehmet Kartal, Hande İnan, *Fatih Murathan 19:45-20:00
Spor Yapan Bireylerin Ruhsal Sağlık Durumlarının Belirlenmesi
Determınatıon Of Mental Health Status Of Sportıng Indıvıduals
Metin Şahin, *Neslihan Lök, Kerime Bademli, Büşra Kayaaslan, Sefa Lök 20:00-20:15
Sayısal Ve Sözel Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Communication Skills Of University Students Studying İn Numerical And Verbal Fields
*Tuğba Sözen, Cafer Barak 20:15-20:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-1, Saat:09:45 - 11:30, Salon: Tulipa Session-1, Time:09:45 - 11:30, Hall: Tulipa
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Necip Fazıl KİSHALI
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Voleybolculara Uygulanan Üst Ekstremite Akut Vibrasyonun Vuruş İsabeti ve Hızı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
The Study of the Effects of Upper Extremity Acute Vibration Applied on the Volleyball Players’ Shooting Success Percentage and Ball Velocity
*Kerimhan Kaynak, Metin Polat 09:30-09:45
Sağlıklı Genç Bireylere Uygulanan Kombine Kuvvet Ve Dayanıklılık Antrenmanının Fiziksel Performans Parametreleri Üzerine Etkisi
Effects Of Combined Strength And Endurance Training Applied To Healthy Young Individuals On Physical Performance Parameters
*Pelin Aksen Cengizhan 09:45-10:00
10-13 Yaş Taekwondocularda Elektronik Yelek Ve Oyunlaştırmanın Performansa Etkisi
The Effect Of Electronıc Body Protector And Gamıfıcatıon On The Performance Of Taekwondo Athletes
*Duygu Sevinç, Mergül Çolak 10:00-10:15
Spor Yaralanmalarından Korunmada Teknoloji
Technology For Sports Injury Prevention
Anıl Işık, *Gürcan Ünlü 10:15-10:30
Türk Hokey Oyuncularının (Erkek-Kadın) Bazı Biyo-Motorik Özellikleri Ve Reaksiyon Zamanlarının Araştırılması
Investıgatıon Of Some Bıo-Motorıc Characterıstıcs And Reactıon Tıme Of Turkısh Hockey Players (Male-Women)
*Okan Sarı, Recep Gürsoy, Mehmet Dallı 10:30-10:45
10-12 Yaş Çocuklarda Denge Egzersizlerinin Sürat Ve Çevikliğe Etkisi
The Effect Of Balance Exercises On Speed And Agility İn Children Aged 10-12
*Nebahat Eler 10:45-11:00
Aerobik Antrenmanlar İle Kuvvet Antrenmanlarının Bioelektiriksel İmpedans Yöntemi İle Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparıson Of The Effects Of Aerobıc Traınıng And Strength Traınıng Wıth The Bıoelectrıc Impedance Method On The Body Composıtıon
*Niyazi Sıdkı Adıgüzel, Aydın Karaçam, Umut Canlı 11:00-11:15
Yüzücülerde Trx İle Yapılan 8 Haftalık Kuvvet Çalışmalarının 100m Sırt Üstü Yüzme Performansına Etkisi
-
Muratcan Camgöz, *Müge Sarper Kahveci, Gönül Ak 11:15-11:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-2, Saat:09:45 - 11:30, Salon: Majalis Session-2, Time:09:45 - 11:30, Hall: Majalis
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Mürsel BİÇER
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Bir Yıllık Feldenkrais Egzersiz Programının Yaşlıların Kemik Yapım Ve Yıkım Belirteçlerine Etkisi
The Effect Of One Year Feldenkrais Exercise Program On Biochemical Bone Turnover Markers At The Elderly
*Servet Özoruç, Dilek Sevimli, Umut Kökbaş, Ahmet Doğanay, Levent Kayrın 09:45-10:10
Kronik Ağrılı Hastalarda Ağrı Kabulü İle Diğer Psikososyal Faktörler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Pain Acceptance And Other Psychosocial Factors İn Chronic Painful Patients
Meltem Koç, *Devrim Can Saraç, Zeynep Tuna, Nurten Gizem Töre, Fulden Sari, Songül Bağlan Yentür, Deran Oskay 10:00-11:15
Romatolojik Hastalılığı Olan Bireylerin Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
Comparison Of Functional Exercise Capacities Of Individuals With Rheumatologic Disease To Healthy Individuals
*Nurten Gizem Tore, Fulden Sari, Devrim Can Saraç, Songül Bağlan Yentür, Deran Oskay 10:15-10:30
Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerde Beden Kitle İndeksinin Solunum Kas Kuvveti Üzerine Etkisi
Impact Of Body Mass Index On Respiratory Muscle Strength İn Individuals With Rheumatologic Disease
*Fulden Sari, Nurten Gizem Tore, Devrim Can Saraç, Songül Bağlan Yentür, Deran Oskay 10:30-10:45
Kadın Tekvando Ve Karatecilerde Kilo Düşme Davranışları
Weıght Descendıng Behavıors Of Female Taekwondo And Karate
Osman İmamoğlu, *Feyzullah Koca, Hasan Tat 10:45-11:00
240,120 Ve 60°/Sn’lik İzokinetik Hızlarda Yapılan Güçlendirme Antrenmanının Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Akut Etkisi
Acute Effect Of Isokınetık Strenthenıng Traınıng At 240,120 And 60°/S Angular Velocıtıes On Heart Rate Varıabılıty
Gülin Fındıkoğlu, Burak Özkan, *Ayşegül Yapıcı 11:00-11:15
Yaşam Boyu Spor Bağlamında Kadınların Spora Yönelmesinde Etkili Olan Unsurlar
The Factors That Are Effectıve In Women Turnıng Towards Sports In The Context Of Lıfelong Sport
Sibel Arslan, *Tuğçe Çalılık 11:15-11:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-3, Saat:10:00 - 11:30, Salon: Cinehall (Cinema) Session-3, Time:10:00 - 11:30, Hall: Cinehall (Cinema)
Antrenman ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Sciencen
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Gülten HERGÜNER
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Elit Kadın Tekvandocuların Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi
-
Ergün Çakır, *Gökhan İpekoğlu, Kadir BAYNAZ, Erkal Arslanoğlu 09:45-10:00
Futbolculara Uygulanan 8 Haftalık Core Antrenman Programının Denge, Çeviklik Ve Sıçrama Performansları Üzerine Etkisi
The Effects Of 8 Weekly Core Training On Balance, Agility And Jumping Performance In Soccer Players
*Engin Güneş Atabaş, Ayşegül Yapıcı, Gülin Fındıkoğlu 10:00-10:15
Bayan Voleybolculara Uygulanan Kor Stabilizasyon Egzersizlerinin Denge Ve Anaerobik Performansa Etkisi
The Effects Of Core Stabilization Exercises On Balance And Anaerobic Performance Of Female Volleyball Players
*Ali Cenk Tortum, Gamze Erikoğlu Örer 10:15-10:30
Çocuklarda Motor Becerinin Farklı Testler İle Belirlenmesi
The Determınatıon Of Motor Skılls In Chıldren Through Dıfferent Tests
*Zait Burak Aktuğ 10:30-10:45
Puberte Dönemindeki Erkek Güreşçilerin Somatotip Yapılarının İncelenmesi
Examination Of Somatotype Structures Of Puberty Male Wrestling
Salih Öner, Vedat Çınar, *Taner Akbulut, Zarife Pancar 10:45-11:00
Tenis Eğitiminin 11-14 Yaş Grubu Çocukların Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Elazığ İli Örneği)
Investıgatıon Of The Effect Of Tennıs Traınıng On Some Physıcal Fıtness Paremeters Of 11-14 Years Group Chıldren (The Sample Of Elazığ)
Yüksel Savucu, M.Emin Demirkıran, *C.Gülbin Eskiyecek, Mustafa Karadağ, A.Serdar Yücel 11:00-11:15
Artistik Cimnastik Branşına Yeni Başlayan Çocuklarda Farklı Antrenman Yaklaşımları
Dıfferent Traınıng Approaches In Chıldren Begınnıng Artıstıc Gymnastıcs
*Ceren Suveren-Erdoğan 11:15-11:30
Plazma Hacim Değişikliği ile Üre ve Kreatinin İlişkisi
-
*Sibel Tetik 11:15-11:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-4, Saat:11:30 - 13:00, Salon: Tulipa Session-4, Time:11:30 - 13:00, Hall: Tulipa
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Mustafa Kayıhan ERBAŞ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Takım Ve Bireysel Branşlardaki Sporcuların Beden Algılarının Karşılaştırılması
The Comparison Of Body Image Satisfaction Levels Of Athletes İn Individual And Team Sports
*Ünsal Tazegül, Özbay Güven 11:30-11:45
Sporda Batıl Davranış: Elit Düzey Güreşçilerin Batıl İnanç Ve Davranışlarının İncelenmesi
Superstıtıuos Rıtual In Sports: Examınatıon Of Elıte Wrestlers’s Superstıtıous Blıef And Behavıour Vocatıon
Yeliz Eratlı Şirin, Tayfun Şirin, *Özge Deniz Aydın 11:45-12:00
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyadaki Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi
Analysis Of The Loneliness Levels Of The School Of Physical Education And Sports Students On Social Media
*Alp Kaan Kilci, Zekeriya Göktaş 12:00-12:15
Güreşte Küreselleşme Sürecinin Farklı Boyutlarda İncelenmesi
Investigation Of Globalization Process İn Wrestling İn Different Ways
*Recep Nur Uzun, Osman İmamoğlu, Mehmet Yalçın Taşmektepligil, Musa Çon, Nurullah Öğreten, Levent Ceylan 12:15-12:30
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Başarı Yönelimleri Ve Öz Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi
The Determınatıon Of Achıevement Goal Orıentatıons And Self Conscıousness Level Of Sport Scıences Faculty Students
Serkan Kurtipek, *Nuri Berk Güngör, Fatih Yenel 12:30-12:45
Taekwondocuların Olumsuz Değerlendirilme Korkularının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Research On The Fear Of Negative Evaluation Of Taekwondo Players By Different Variables
Ebru Olcay Karabulut, *Sevde Mavi Var, Levent Var, Murat Atasoy 12:45-13:00
Elit Öğretmenlerin Serbest Zaman Tutumlarının Yaşam Doyumlarına Etki Eden Bazı Değişkenlerin İncelenmesi
Examınıng The Life Satısfactıon Levels Of Teachers And Theır Attıtues Towards Leısure Tıme Accordıng To Some Varıables And To Determıne The Relatıonshıp Between Them
*Ayşe Çakırlar , Fikret Soyer, Gülten Hergüner 13:00-13:15
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-5, Saat:11:30 - 13:00, Salon: Majalis Session-5, Time:11:30 - 13:00, Hall: Majalis
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Mehmet DEMİREL
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Olimpik Halter Kaldırışlarının Bazı Biyomekanik Ölçümlerinde Kullanılan Android Barsense Yazılımının Geçerliği
EValidity Of Android Barsense Software Used İn Some Biomechanical Measurements Of Olympic Weightlifting
İzzet İnce, Gökhan Çalışkan, *Ercan Ayılgan 11:30-11:45
Elit Erkek Ve Kadın Haltercilerin Müsabaka Haklarındaki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması Ve Takım Sıralamasına Etkisinin İncelenmesi
Comparison Of Success Levels Of Elite Male And Female Weightlifters İn Competition Attempts And Examination Of Team Ranking Effect
İzzet İnce, *Ercan Ayılgan 11:45-12:00
Farklı Branşlardaki Sporcularda Parmak Uzunlukları, El Alanları Ve El Kavrama Kuvvetleri Arasındaki İlişkinin Cinsiyet Farklılığı Açısından Değerlendirilmesi
Evaluating Of Gender Differences Of Relationship Between Finger Lengths, Hand Areas And Hand Grip Strength İn Different Branches
*Defne Öcal Kaplan 12:00-12:15
Direnç Antrenmanlarının Vücut Kompozisyonuna Etkisi
Effect Of Resistance Training On Body Composition
*Abdüsselam Turgut, Hasan Erdem Mumcu, Serhat Varol 12:15-12:30
Üniversite Öğrencilerinin Beden Kompozisyonu Ve Yaşam Kalitelerinin Fiziksel Aktivite Düzeyine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation Of Body Composition And Quality Of Life Of University Students According To Physical Activity Level
*Duygu Yildirim, Ozcan Saygin, Recep Gursoy, Halil Ibrahim Ceylan 12:30-12:45
Spor Yapan Ve Yapmayan Çocukların Seçilmiş Fiziksel Uygunluk Özeliklerinin Karşılaştırılması
Comparısıon Of Selected Physıcal Fıtness Characterıstıcs Of Chıldren Who Do And Do Not Sports
*Aykut Aksu, Özcan Saygın, Kürşad Karacabey, Yasemin Funda Akyüz 12:45-13:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-6, Saat:11:30 - 13:00, Salon: Cinehall (Cinema) Session-6, Time:11:30 - 13:00, Hall: Cinehall (Cinema)
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Çetin YAMAN
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Badminton Branşındaki Sporcuların Narsisizm Düzeyleri Ve Beden Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
The Determınation Of The Relationship Between Narcısm Levels And Body Image Of Athletes İn Badminton Branches
*Ünsal Tazegül 11:30-11:45
Hakemler İçin Mesleki Haz Ölçeği-Himhö
The Zest For Work Scale For Referees-Zwsr
*Aydın Karaçam, Atilla Pulur 11:45-12:00
Futbol Hakemlerinin Değerlere İlişkin Görüşleri
Vıews Of Football Reference On Values
Eyüp Bozkurt, *Mikail Tel, Ramazan Erdoğan, Atakan Aksu 12:00-12:15
Fair Play Ödüllerinin Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Fair-Play Awards In Terms Of Gender
*Didem Gülçin Kemeç, Mehmet Günay, Emre Çavdar 12:15-12:30
Sanat Ve Spor Eğitiminin Öğrencilerin Uyum Düzeylerine Etkisi
Effects Of Art And Sports Educatıon To The Harmony Levels
*Özlem Demirtaş, Gülten İmamoğlu 12:30-12:45
Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)
Assessment Of The Opınıons Of Undergraduate Students On Sustaınabılıty In Sports (Fırat Unıversıty Example)
A. Serdar Yücel, İsa Çiftçi, *Canan Gülbin Eskiyecek, Çetin Tan, Yüksel Savucu 12:45-13:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-7, Saat:14:00 - 15:30, Salon: Tulipa Session-7, Time:14:00 - 15:30, Hall: Tulipa
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Nurtekin ERKMEN
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
9 Haftalık Elastik Bant Egzersizlerinin Fiziksel Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Investigation Of The Effect Of 9 Week Elastic Band Exercises On Physical
*Duygu Sevinç, Sibel Tetik 14:00-14:15
Kuvvet Antrenmanlarında Hareketin Yapılış Hızının Kuvvet Ve Hipertrofi Üzerine Etkisi
Effect Of Movement Velocity İn Resistance Training On Strength And Hypertrophy
*Gürcan Ünlü, Ömer Batın Gözübüyük, Settar Koçak 14:15-14:30
Kız Ve Erkek Öğrencilerin Bazı Performans Özellikleri İle Hentbol Yetenek Seviyelerinin Araştırılması
Investıgatıon Of Handball Skıll Levels Of Male And Female Students Wıth Some Performance Characterıstıcs
*Harun Genç, Gökmen Kılınçarslan, İdris Kayantaş, Akan Bayrakdar 14:30-14:45
Düzenli Yarışma Ve Antrenmanlara Katılan Okçuların Fiziksel Ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Investigation Of Physical And Anthropometric Properties Of Architectures Participating In Regular Competitions And Trainings
*Bahar Lağap, Murat Akyüz, Öznur Akyüz, Atakan Çağlayan 14:45-15:00
Aktif Ve Pasif Isınmanın Esneklik, Anaerobik Güç Ve Kuvvete Etkisi
Effect Of Actıve And Passıve Warmup On Flexıbılıty, Anaerobıc Power And Strenght
*Serkan Hazar, Metin Polat, Çilem Kaya, Güldane Cansu 15:00-15:15
Fiziksel Hareketlilik İçeren Oyunların 11-14 Yaş Grubu Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığına Etkisi
Effect Of Games Includıng Physıcal Actıvıty On Dıgıtal Game Addıctıon Of 11-14 Age Group Mıddle-School Students
*Zekihan Hazar, Muhsin Hazar 15:15-15:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-8, Saat:13:45 - 15:30, Salon: Majalis Session-8, Time:13:45 - 15:30, Hall: Majalis
Spor Ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Kerem Yıldırım ŞİMŞEK
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Bireysel Ve Takım Sporcularının Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi
Investıgatıon Of Nutrıtıon Habıts Of Indıvıdual And Team Sports
Yasemin Funda Akyüz, Özcan Saygın, Recep Gürsoy, *Aykut Aksu 13:45-14:00
Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerde Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesinin Hastalık Durasyonu İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Relation Between Functional Exercise Capacity And Disease Duration İn Individuals With Rheumatologic Disease
*Nurten Gizem Tore, Fulden Sari, Songül Bağlan Yentür, Devrim Can Saraç, Deran Oskay 14:00-14:15
Romatolojik Hastalığı Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri
The Physical Activity Levels İn Rheumatologic Patients
*Fulden Sari, Nurten Gizem Tore, Songül Bağlan Yentür, Devrim Can Saraç, Meltem Koç, Deran Oskay 14:15-14:30
Genç Yetişkinlerde Obezite Cerrahisinin Psikolojik Durum Ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerine Etkisi
The Effect Of Obesity Surgery On Psychological Status And Physical Activity Level İn Young Adults
Bahar Külünkoğlu, Neslihan Fırat, *Yasemin Akkubak 14:30-14:45
Yaşlılarda Obezitenin Önlenmesinde Egzersiz Ve Beslenme Davranış Değişim Süreçlerinin Etkisi
The Impact Of Exercise And Nutritional Behavioral Change Processes On The Prevention Of Obesity İn The Elderly
*Nevzat Demirci, Erkan Gülgösteren, Pervin Toptaş Demirci, Mehmet Akif Ziyagil 14:45-15:00
Genç Yetişkin Bireylerde Ağrı, Fiziksel Aktivite Ve Kinezyofobi Arasındaki İlişki
The Relatıonshıp Between Paın, Physıcal Actıvıty And Kınesıophobıa In Young Adult
*Zilan Bazancir, Hakan Apaydın, Muharrem Gökhan Beydağı 15:00-15:15
Erciyes Kayak Merkezinde Rekreatif Amaçlı Snowboard Ve Alp Disiplini Kayak Yapan Bireylerde Yaralanma Durumlarının İncelenmesi
An Investıgatıon Of Injury Trends Of Recreatıonal Skıers And Snowboarders In Ercıyes Skı Centre
*Emrah Yılmaz, Gökmen Özen, Abdulsamet Efdal, Hürmüz Koç 15:15-15:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-9, Saat:13:45 - 15:30, Salon: Cinehall (Cinema) Session-9, Time:13:45 - 15:30, Hall: Cinehall (Cinema)
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. İlhan TOKSÖZ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Özel Spor Merkezi Üyelerinin Spora Katılım Güdüleri ve Tüketici Tatmini Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysing The Relatıonship Between Particıpation Motivation Of Sports And Consumer Satisfaction Perception Of Private Sports Centres Members
*Ercan POLAT, Kadir YILDIZ, H.Birol YALÇIN 13:45-14:00
Değişik Fakültelerdeki Amatör Sporcuların Güdülenme Durumları
Motıvatıonal Sıtuatıons Of Amateur Sportsmen Of Dıfferent Faculty
*Recep Nur Uzun, Osman İmamoğlu, Mehmet Çebi, Yener Aksoy, Ömer Şahin Özdemir, Levent Ceylan 14:00-14:15
Öğretmenlerin Spor Yapma Durumuna Göre Olumlu Düşünme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Investıgatıon Of Teachers’ Possıbılıty Of Posıtıve Thınkıng Skılls According To Doing Sports Status
*Veysel Temel, Kazım Nas 14:15-14:30
Bilişsel Kaçınma Ve Biliş İhtiyacı: Spor Bilimleri Fakültesi Örneği
Cognıtıve Avoıdance And The Need For Cognıtıon: Sport Scıences Faculty Example
*Nuri Berk Güngör, Serkan Kurtipek, Fatih Yenel 14:30-14:45
Taekwondo Ve Fair Play
Taekwondo And Fair Play
*Mikail Tel 14:45-15:00
Üst Düzey Üniversiteli Taekwondocuların Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
An Investigation On Levels Of The Anxiety For Social Appearance Of High Level University Taekwondo Players In Terms Of Different Variables
Ebru Olcay Karabulut, *Levent Var, Murat Atasoy, Sevde Mavi Var 15:00-15:15
Lozan Olimpiyatlar Müzesi Ve Türk Ziyaretçileri
The Olympıc Museum In Lausanne And Its Turkısh Vısıtors
*Neslihan Arıkan 15:15-15:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-10, Saat:15:30 - 17:00, Salon: Tulipa Session-10, Time:15:30 - 17:00, Hall: Tulipa
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Cengiz ARSLAN
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve Egzersiz Bariyerlerinin Araştırılması
Investigation Of Physical Activity Level And Exercise Barriers İn University Students
*Yasemin Akkubak, Şeyda Toprak Çelenay, Ahmet Beğde, Habib Özsoy 15:30-15:45
Genç Yetişkin Bireylerde Ağrı Bölgesi Kinezyofobi Düzeyini Etkiler Mi?
Is It Effect Of Kınesıophobıa Level On Paın Localızatıon İn Young Adult Indıvıduals?
*Zilan Bazancir, Hakan Apaydın, Muharrem Gökhan Beydağı 15:45-16:00
10 Günlük Yoğun Antrenman Döneminin Tenisçilerde Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi
An Investigation Of Some Blood Parameters İn 10-Day Intensive Training Course For Tennis Players
Muzaffer Selçuk, Vedat Çınar, *Mücahit Sarikaya, Salih Öner 16:00-16:15
Total Diz Artroplasti Cerrahisi Geçiren Hastalarda Yaş Ve Bki'nin Denge Ve Performans Üzerine Etkisi
Effect Of Age And Bmı On Balance And Performance İn Patients With Total Knee Arthroplasty
*Devrim Can Saraç, Bayram Ünver 16:15-16:30
Alp Disiplini Kayakçılarda Femur İnklinasyon Açısının İncelenmesi
Investıgatıon Of Femoral Inclınatıon Angle In Alpıne Skıers
Emrah Yılmaz, Gökmen Özen, *Abdulsamet Efdal, Faruk Yamaner 16:30-16:45
Adölesanlarda Sportif Oyunlar Lipid Profilini Etkiler Mi?
Are Sportive Games Affecting The Lipid Profile İn Adolescents?
Vedat Çınar, *Taner Akbulut, Zarife Pancar, Yakup Kılıç 16:45-17:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-11, Saat:15:30 - 17:30, Salon: Majalis Session-11, Time:15:30 - 17:30, Hall: Majalis
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Burhanettin HACICAFEROĞLU
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Spor Müzelerinin Spor Turizmindeki Yeri: İngiltere Örneği
Place Of Sports Museums In Sports Tourısm: Case Of England
*Neslihan Arıkan 15:30-15:45
Spor Yapan Ve Yapmayan Öğrencilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Öfke Düzeylerinin İncelenmesi
Investıgatıon Of The Anger Levels Accordıng To The Gender Varıable Of Students Doıng Sports And Not
*Kazım Nas, Veysel Temel 15:45-16:00
SPOR VE SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF LEISURE CONSTRAINTS IN UNIVERSITY STUDENTS RECEIVING SPORT AND ART EDUCATION
*Özlem DEMİRTAŞ, Gülten İMAMOĞLU, Hasan Erdem MUMCU 16:00-16:15
İYİLİK HALİ YILDIZ MODELİNDE EGZERSİZİN POTANSİYEL ROLÜ
POTENTIAL ROLE OF EXERCISE IN WELLSTAR MODEL
*Atakan YAZICI, Murat KARAKAYA, Akan BAYRAKDAR, Erdal ZORBA 16:15-16:30
Akademik Personelinserbest Zamanlarında Sıkılma Algıları Ve Boş Zaman Engelleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation Of Relationship Between Perception Of Vacancies And Leisure Time Blocks Of Academic Staff
*Hüseyin Öztürk 16:30-16:45
Basketbolcuların Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Demoğrafik Özelliklere Göre İncelenmesi
Investıgatıon Of Styles For Managıng Stress Of Basketball Players In Accordıng To Some Demographıc Features
*Kamıl Bogac Iskender, Hüseyin Öztürk, Selahattin Koç, Zeynep Yılmaz Öztürk 16:45-17:00
Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Yıldırma Davranışlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
Investigation Of Perceptions Of The Youth Services And Sports Provincial Directorate For The Illuminating Behaviors
*Serkan Hacıcaferoğlu, Burhanettin Hacıcaferoğlu 17:00-17:15
Hentbol Hakemlerinin Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Düzeylerin İncelenmesi
Surveying The Exposure Level Of Mobbing Behaviours Of The Handball Referees
*Serkan Hacıcaferoğlu, Burhanettin Hacıcaferoğlu 17:15-17:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-12, Saat:15:30 - 17:00, Salon: Cinehall (Cinema) Session-12, Time:15:30 - 17:00, Hall: Cinehall (Cinema)
Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Ahmet Nusret BULGURCUOĞLU
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Futbol Hakemlerinin Sporun Medyada Yansıyış Biçimleri Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
Determınatıon Of Opınıons Of Soccer Referees About The Forms Of Reflectıon In Sports Medıa
Hüseyin Öztürk, *Zeynep Yılmaz Öztürk, Kübra Çakallı 15:30-15:45
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between The School Of Physıcal Educatıon And Sports Students’ Levels Of Leısure Satısfactıon And Lıfe Qualıty
Erdal Zorba, Mutlu Türkmen, *Hayri Akyüz, İsmail Karataş 15:45-16:00
Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi İle Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Unıversıty Students’ Levels Of Lıfe Qualıty And Leısure Satısfactıon
Fatih Yaşartürk, *Hayri Akyüz, İsmail Karataşş 16:00-16:15
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatmini Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
The Investıgatıon Of The Relatıonshıp Between Unıversıty Students’ Levels Of Lıfe Qualıty And Leısure Satısfactıon
*Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, Süleyman Gönülateş 16:15-16:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-13, Saat:17:00 - 18:30, Salon: Tulipa Session-13, Time:17:00 - 18:30, Hall: Tulipa
Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Bülent GÜRBÜZ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Öğretmenlerde İşkolikliğin Boş Zaman Yönetimine Etkisi
The Effect Of Workaholısm On Free Tıme Management Of Teachers
*Ümit Doğan Üstün, Erdal Zorba, Neslişah Aktaş Üstün 17:00-17:15
Düzenli Fiziksel Aktiviteye Katılan Ve Katılmayan Bireylerin Psikolojik İyi Olma Düzeylerinin İncelenmesi
Examination Of Psychological Well-Being Of Individuals Taking Regular Physical Exercise And Sedentary
Dilek Sevimli, *Murat Sanrı, Levent Sangün 17:15-17:30
Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Engellerinin Belirlenmesi
Determınıng Partıcıpatıon Obustacles Of Unıversıty Students To Recreatıve Actıvıtıes
Kamıl Bogac Iskender, Hüseyin Öztürk, *Selahattin Koç, Zeynep Yılmaz Öztürk 17:30-17:45
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Motivasyonlarının İncelenmesi
Investigation Of Leisure Time Motivation Of Sport Science Faculty Student
*Mehmet Çebi 17:45-18:00
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Tatminlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Leisure Time Satisfaction Of Sport Science Faculty Students
Levent Ceylan, Murat Eliöz, *Mehmet Çebi, Bade Yamak 18:00-18:15
Farklı Yaş Gruplarındaki Erkek Ve Kız Çocukların Vücut Kütle İndeksi Ve Deri Kıvrımı Kalınlığı Arasındaki İlişki
Relationship Between Body Mass İndex And Total Skinfold Thickness Of Boys And Girls İn Different Age Groups
Kenan Sivrikaya, *Mehmet Akif Ziyagil, Mehmet Çebi 18:15-18:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-14, Saat:17:00 - 19:00, Salon: Majalis Session-14, Time:17:00 - 19:00, Hall: Majalis
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sports for Disabled
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Hürmüz KOÇ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Zihinsel Engelli Ergenlerde Spor Katılımının Denge Ve Koordinasyon Yeteneğine Etkisi
Effects Of Sport Participation On Balance And Coordination Ability İn Adolescents With İntellectual Disability
*Şehmus Aslan, Bilge Başakçı Çalık, Suat Erel, Ummuhan Baş Aslan 17:00-17:15
Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi Ve Sporun Önemi
The Importance Of Physıcal Educatıon And Sports In The Preschool Perıod
*Yunus Emre Çingöz 17:15-17:30
Otizm Farkındalığında Sanal Gerçeklik Uygulamaları
Virtual Reality Applications İn Autism Awareness
K*Çağrı Arı, Beyza Merve Akgül, Suat Karaküçük 17:30-17:45
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Zihinsel Engelli Çocuklara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
The Research Of Attıtudes Of Physıcal Educatıon Teacher Candıdates Havıng Pedagogıcal Educatıon Towards The Chıldren Wıth Mental Dısabılıtıest
*Ali Yiğit Kocabıçak, Özcan Saygın, Sümmani Ekici 17:45-18:00
Spor Eğitiminin 6-17 Yaş Otistik Çocuklarda Duyusal Ve Davranış Problemlerine Etkisi
The Effect Of Sport Educatıon On Sensory And Behavior Problems İn 6-17 Year-Old Autistic Chıldren
Emre Gök, *Zekiye Başaran 18:00-18:15
-
-
- 18:15-18:30
Görme Engelli Bireylerde Temel Duruş Eğitiminin Yürüme Becerisi Üzerine Etkisi
The Impact Of Basıc Posture Traınıng On Walkıng Skılls Of Vısually Handıcapped Indıvıduals
*Ceren Suveren-Erdoğan, Fatmanur Er Sayın, Sibel Suveren 18:30-18:45
Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Anne-Babaların Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Araştırılması
The Comparison Of State And Trait Anxiety Levels Of Parents Who Have A Special Need Child Who Do Exercise Or Not
*Büşra Ulutürk, Özcan Saygın, Recep Gürsoy, Kamil Çetin 18:45-19:00
Ritim Ve Dans Eğitiminin Eğitilebilir Zihin Engelli Çocuklarda Günlük Yaşam Aktivitelerini Yapabilme Düzeyleri Üzerine Etkileri
The Effects Of Rhythm And Dance Training On The Levels Of Daily Living Activities İn Educable Mentally Handicapped Children
Erkan Gülgösteren, *Nevzat Demirci, Mehmet Akif Ziyagil, Pervin Toptaş Demirci 19:00-19:15
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-15, Saat:17:00 - 19:00, Salon: Cinehall (Cinema) Session-15, Time:17:00 - 19:00, Hall: Cinehall (Cinema)
Spor Yönetimi Ve Organizasyon / Sport Management and Organization
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Zekeriya GÖKTAŞ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
LİSEDE ÖĞRENİM GÖREN SPORCU ÖĞRENCİLERİN OKULA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF THE ATTIDUTES TOWARDS SCHOOL OF ATHLETE STUDENTS STUDYING AT HIGH SCHOOL
*Ümit YETİŞ 17:00-17:15
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sportmenlik Yönelimleri: Çukurova Üniversitesi Örneği
Sportsmanshıp Tendencıes Of Physıcal Educatıon And Sports Collage Students: A Sample Of Çukurova Unıversıty
Yeliz Eratlı Şirin, F. Pervin Bilir, *Nurşen Şahin 17:15-17:30
Uefa’nın Irkçılık – Ayrımcılık Yabancı Düşmanlığı Kapsamında Futbol Kulüplere Tavsiyeler
Recommendations Of Uefa For Football Clubs On Racism-Discrimination And Xenophobia
*Necati Cerrahoğlu 17:30-17:45
Fitness Merkezi Üyelerinin Kişilik Özellikleri
Personalıty Traıts Of Fıtness Center Members
F. Pervin Bilir, *Billur Yıldırım, Nurşen Şahin 17:45-18:00
Türkiye Kadınlar Futbol Ligi’nin Tarihçesi
Hıstory Of Women's Football League In Turkey
*Lale Orta 18:00-18:15
Özel Spor Merkezlerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin İncelenmesi
Investıgatıon Of Perceıved Servıce Qualıty In Prıvate Sport Centers
*Selçuk Bora Çavuşoğlu, Ataman Tükenmez, Hande Ayancı, Cemal Güler 18:15-18:30
Mülteci Çocukların Sosyal Uyum Sürecinde Sporun Rolü
Sportıng Role In Responsıbılıty Of Socıal Adaptatıon Of Refugee Chıldren
Mustafa Önder Şekeroğlu, Bengü Şekeroğlu, *Özgür Doğan 18:30-18:45
Futbol Hakemliği Ve Teknoloji
Football Refereeıng And Technology
*Lale Orta 18:45-19:00
Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin Sigara ve Alkol kullanım Durumlarının Fiziksel Aktivite Düzeylerine ve Yaşam Kalitelerine Etkisinin İncelenmesi (Antalya İli Örneği)
Examination of the Effects of Cigarette and Alcohol Use Status on Physical Activity Levels and Quality of Life of Course Attendees of Public Education Center (Example of Antalya Province)
*Alparslan Gazi Aykın, Mehmet Ali Öztürk, F. Pervin Bilir 19:00-19:15
Kadın Güreşçilerin Beden Alanlarından Doyum Düzeyleri İle Cinsiyet Rollerinin İncelenmesi
Examination Of Body Areas Satisfaction Levels And Gender Roles Of Female Wrestlers
*Mustafa Koç 19:15-19:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-1, Saat:09:45 - 11:30, Salon: Tulipa Session-1, Time:09:45 - 11:30, Hall: Tulipa
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physical Education and Sports Teaching
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Mehmet Akif ZİYAGİL
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
-
-
- 09:45-10:00
Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Sosyalleşmesine Beden Eğitimi Dersinin Etkilerinin Araştırılması (Ankara Örneği)
The Research Of The Effect Of Physıcal Educatıon Courses On Socıalızıng Of Secondary School Students And Islamıc Dıvınıty Secondary School Students (Ankara Sample)
Latif Aydos, *Hilal Çar 10:00-10:15
Eğitim Fakültesi Ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Ve Uzamsal Kaygılarının Karşılaştırılması
Investıgatıon Of Spatıal Vısualızatıon And Spatıal Anxıety Of Faculty Of Sport Scıences And Prımary School Teachers Students Of Faculty Of Educatıon
Sümmani Ekici, Gönül Babayiğit İrez, Özcan Saygın, *Ali Gürel Göksel, Yasin Yıldız 10:15-10:30
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Empatik Eğilim Düzeylerinin İncelenmesi
Examınatıon Of Empathıc Trends Of Physıcal Educatıon Teachers
*Mücahit Dursun, Erdoğan Tozoğlu, Öner Gülbahçe, Gökhan Bayraktar, Muhammet Polat 10:30-10:45
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğrencileri Ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Research Of The Communıcatıon Skılls Of Kazım Karabekır Educatıon Faculty And Communıcatıon Faculty Students In Terms Of Dıfferent Varıables
*A. Vahit Doğar, Erdoğan Tozoğlu, Mücahit Dursun, Hasan Ceyhun Can 10:45-11:00
Short Track Sporcularının Sahte Benlik Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Research Of The False Ego Levels Of Short Track Athletes In Terms Of Dıfferent Varıables
Erdoğan Tozoğlu, Mücahit Dursun, *Abdulvahit Doğar, Duygu Kan, Gökhan Bayraktar 11:00-11:15
Görsel Eğitim: Spor Salonlarındaki Aynaların Eğitimdeki Rolü
Visual Education: Educational Role Of Mirrors İn Sports Halls
*Gizem Ceylan, Melike Taşbilek Yoncalık 11:15-11:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-2, Saat:10:00 - 11:30, Salon: Majalis Session-2, Time:10:00 - 11:30, Hall: Majalis
Spor Yönetimi ve Organizasyon / Sport Management and Organization
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Mehmet GÜÇLÜ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Fair-Play Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Examination Of The Effect On Fair-Play Behavior Of The Personality Traits Of The Athletes
Ercan Zorba, *Esma Teke 09:45-10:00
Beden Eğitimive Spor Yüksekokulu Öğrencilerin Yabancı Dil Kaygılarının İncelenmesi
The Investıgatıon Of Foreıgn Language Anxıety Of Physıcal Educatıon And Sport Students
*Zekeriya Göktaş, Alpkaan Kilci, Nahit Özdayı 10:00-10:15
Who Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formunun (Whoqol-Bref) Kazakça Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
The Who Quality Of Life Scale Short Form (Whoqol-Bref) Kazakh Validity And Reliability Study
*Baglan Yermakhanov, Erdal Zorba, Mutlu Türkmen, Yunus Emre Yarayan, Çağrı Arı, Cihan Ulun 10:15-10:30
Kurumsal Aktif Yaşam
Corporate Wellness
*Elçin Arıkaner, F. Pervin Bilir 10:30-10:45
-
-
- 10:45-11:00
Türk Hava Yolları (A Milli Basketbol Takımı) Reklamının Göstergebilimsel Analizi
Semiotic Analysıs Of Turkısh Aırlınes (A Natıonal Basketball Team) Advertısement
Ali Çevik, Hakan Ünal,* Sümmani Ekici 11:00-11:15
Master Sporcularının Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
An Investigation Of Master Athletes’ Sports Specific Achievement Motivations According To Some Demographic Characteristics
Süleyman Murat Yıldız, *Ercan Zorba, H. Nur Zorba 11:15-11:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-3, Saat:10:00 - 11:30, Salon: Cinehall (Cinema) Session-3, Time:10:00 - 11:30, Hall: Cinehall (Cinema)
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Alpay GÜVENÇ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Düzenli Fiziksel Egzersizin Obez Bayan Üniversite Öğrencilerin Metabolik Profili Üzerindeki Etkileri
Effects Of Regular Physıcal Exercıses On The Metabolıc Profıle Of Obese Unıversıty Female Students
Hayrettin Gümüşdağ, Alpaslan Kartal, *Yeşim Karaç 10:00-10:15
Ortaokul Öğretmenlerinin Spora İlişkin Tutumları İle Tükenmişlik Düzeyleri İlişkisi
The Relatıonshıps Between Burnout Levels And Attıtude Towards Sports In Mıddle School Teacherss
*Mehmet Emin Yıldız 10:15-10:30
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine (Tohm) Devam Eden Sporcuların Karar Verme Stillerinin Belirlenmesi
The Determınatıon Of Decısıon-Makıng Styles In Athletes Goıng To Turkey Olympıc Preparatıon Centers (Tohm)
*Merve Ay, Turgut Kaplan 10:30-10:45
Fitnes Boksu Ve Hafif Dokunma Boksu
Fıtness Boxıng And Lıght Touch Boxıng
*Hasan Tat, Osman İmamoğlu 10:45-11:00
Yaşlılarda Kuvvet Antrenmanı
Strength Traınıng In Elderly
*Alper Aslan 11:00-11:15
Üniversite Öğrencilerinin Doping Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
Measurement Of Dopıng Knowledge Levels Of Unıversıty Students
Hayrettin Gümüşdağ, Alpaslan Kartal, *Yeşim Karaç 11:15-11:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-4, Saat:11:30 - 13:00, Salon: Tulipa Session-4, Time:11:30 - 13:00, Hall: Tulipa
Antrenman ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Serkan HAZAR
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Greko-Romen Ve Serbest Stil Güreşçilerinde Cross Fit Antrenmanlarının Anaerobik Güç Ve Dinamik Dengeye Etkisi
The Effect Of Crossfit Training On Anaerobic Power And Dynamic Balance İn Greco-Roman And Freestyle Wrestlers
Mert Çaloğlu, *Oğuzhan Yüksel 11:30-11:45
Elit Voleybolcularda Akut Vibrasyon Uygulamalarının Çeviklik ve İvmelenme Üzerindeki Etkisi
The Effect of Acute Vibration Training on Agility and Acceleration of Elite Volleyball Players
Alpaslan Yılmaz, *Osman Dişçeken, M. Şerif Ökmen, A. Melik Kızılin, Yahya Polat 11:45-12:00
Elit Erkek Dövüş Sporcularında Foam Roller Kullanılarak Kendi Kendine Gerçekleştirilen Myofasial Gevşetme Egzersizlerinin Dinamik Postüral Kontrol, Esneklik Ve Sprint Performansı Üzerine Artan Etkisi
Residual Effects Of Self-Myofascial Release Using A Foam Roller On Dynamic Postural Control, Flexibility And Sprint Performance İn Elite Male Combat Athletes
*Bahar Ateş, Özlem Orhan, Ebru Çetin, İmdat Yarım 12:00-12:15
Farklı Spor Branşlarındaki Sporcuların Aerobik Kapasiteslerinin Karşılaştırılması
The Comparıson Of The Aerobıc Capacıty Of The Athletes In Dıfferent Sports
Ebru Çetin, *İmdat Yarım, Mehmet Fatih Akay, Bahar Ateş 12:15-12:30
Sedanter Kadınlarda 8 Haftalık Yüzme Egzersizinin Fiziksel ve Fizyolojik Yanıtlarının İncelenmesi
Examination of Physical and Physiological Responses of Eight-Week Swimming Exercise in Sedentary Women
*Hilal KILINÇ BOZ, Akan BAYRAKDAR 12:30-12:45
Düzenli Jimnastik Antrenmanlarının Çocukların Seçili Biyomotor Becerilerine Etkisi
The Effect Of Regular Gymnastics Exercises On Children's Selected Biomotor Skills.
*Özhan Bavlı, Volkan Dönmez 12:45-13:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-5, Saat:11:30 - 13:00, Salon: Majalis Session-5, Time:11:30 - 13:00, Hall: Majalis
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Bülent AĞBUBA
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Sporcularda Algılanan Optimal Performans Duygu Durumu Ve Sürekli Sportif Kendine Güven Duygusu İle Sportif Kimlik Algısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Expose Various Correlations With ,İn Optimize Performance Mood And Continuous Sense Of Confidence With Sportive İdentity Perception
Tolga Karakaş, Mehmet Dallı, Recep Gürsoy, *Büşra Ulutürk 11:30-11:45
Spor Yöneticiliği Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi
A Scrutıny On The Assertıveness Levels Of The Students Studyıng At The Sports Management Department
*Selahattin Akpınar, Öznur Akpınar, Murat Bay, Sinan Dinç 11:45-12:00
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlilik Algılarının İncelenmesi
A Scrutıny On The Professıonal Self-Effıcacy Perceptıons Of The Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sports
*Öznur Akpınar, Selahattin Akpınar, Mustafa Yaşar Şahin, Sinan Dinç 12:00-12:15
Milli Takım Kayak Sporcularının Cesaret Algılarının Belirmesi
Determination Of Courage Perceptions Of National Team Ski Sportsmen
*Baykal Karataş, Serkan Tevabil Aka, Metin Bayram, Gökhan Bayraktar, M.Fatih Karahüseyinoğlu 12:15-12:30
Sanatsal Tasvirlerde Bazı Sporların Kökenleri
Some Sports Orıgıns In Artıstıc Descrıptıons
*Gülten İmamoğlu, Süleyman Gönülateş, Osman İmamoğlu 12:30-12:45
MERSİN ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
-
*Mehmet KUMARTAŞLI , ÖZERDİNÇ , A. Yavuz AKINC 12:45-13:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-6, Saat:11:30 - 13:00, Salon: Cinehall (Cinema) Session-6, Time:11:30 - 13:00, Hall: Cinehall (Cinema)
Antrenman ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair):Dr. Fatih ÇATIKKAŞ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Bouldering İle Uğraşan Sporcuların Sakatlık Profillerinin Değerlendirilmesi
The Evaluatıon Of Dısabılıty Profıles In Athletes Interested In Boulderıng
Erkan Çetinkaya, *Halil Tanır, Emrah Atay, Ali Şenkaynağı 11:30-11:45
Düşük, Orta Ve Yüksek Yoğunluklu Sabit Yük Egzersizlerin Erkek Bireylerde Karbonhidrat Yakımına Etkisi
Effects Of Low, Moderate And High Intensity Constant Load Exercise On Carbohydrate Oxidation In Male Subjects
Sermin Algül, *Seda Uğraş 11:45-12:00
Antrenmanlı Erkek Bireylerde Nadph Oksidaz Düzeyinde Sabah Ve Gece Yapılan Akut Aerobik Egzersizin Etkisi
Effects Of Acute Aerobic Exercise Performed İn Morning And At Night On Nadph Oxidase Levels İn Trained Male Subjects
*Sermin Algül, Oğuz Özçelik 12:00-12:15
4 Aylık Basketbol Antrenmanlarının Yıldız Erkek Basketbolcularda Sürat, Çeviklik Ve Sıçrama Üzerine Etkisi
Effects Of 4-Month Basketball Training On Speed, Agility And Jumping İn Youth Basketball Players
*Elif Öz, Çağdaş Özgür Cengizel, Elvan Öz 12:15-12:30
Genç Erkek Voleybolcularda İzokinetik Bacak Kuvveti İle Sıçrama Arasındaki İlişki
Relationship Between Vertical Jump And Isokinetic Knee Strength İn Young Male Volleyball Players
Barbaros Çelenk, *Elif Öz, Akif Gökhan Öner, Elvan Öz 12:30-12:45
Olimpiyat Oyunlarında Voleybolda Smaç Etkinliğinin İncelenmesi
Examination Of Spike Effectiveness In Volleyball At The Olympic Games
*Elvan Öz, Elif Öz, Çağdaş Özgür Cengizel 12:45-13:00
Altyapı Basketbolcularda Yaş Kategorilerine Göre Fiziksel Ve Motorik Özelliklerin Karşılaştırılması
Comparison Of Physical Structure And Motoric Characteristics By Age Categories İn Basketball
*Çağdaş Özgür Cengizel, Elvan Öz, Elif Öz 13:00-13:15
“Beyin Molası” Uygulamalarının Bütünsel Gelişim Üzerine Etkileri: Nevşehir Örneği
The Effects of "Brain- Break" Applications on Holistic Development: The Case of Nevşehir
*Fatma SAÇLI UZUNÖZ, Abdulkadir UZUNÖZ 13:15-13:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-7, Saat:14:00 - 15:30, Salon: Tulipa Session-7, Time:14:00 - 15:30, Hall: Tulipa
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Sümmani EKİCİ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
9 Ailelerinden Farklı İllerde Yaşayan Spor Bilimleri Akademisyenlerinin Mesleki Aidiyet Duygularının Belirlenmesi
Determınatıon Of The Vocatıonal Sense Of Belongıng Levels Of Sports Scıence Academıcs Lıvıng In Dıfferent Cıtıes
*Hayrettin Gümüşdağ, Yeşim Karaç 14:00-14:15
Erkek Halterciler İle Sedanterlerin Phalanx Osteometrik Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Phalanx Osteometric Values Of Male Weightlifters And Sedanters
*Mehmet Emin Yıldız 14:15-14:30
Terapatik Boks Ve Fizyoboks
Therapy Boxıng And Physıo Boxıng
*Hasan Tat, Süleyman Gönülateş, Osman İmamoğlu 14:30-14:45
Aktif Spor Yapan Sporcuların Uyku Kalitesi Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determınatıon Of Sleep Qualıty And Effectıve Factors Of Actıve Sports
Fatih Sarısoy, *Sefa Lök, Neslihan Lök 14:45-15:00
Alzheimer Hastalığına Sahip Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Relatıonshıp Between Physıcal Actıvıty Level And Lıfe Qualıty In Indıvıduals Wıth Alzheımer's Patıents
*Neslihan Lök, Fatih Sarısoy, Sefa Lök 15:00-15:15
Futbol Maçlarına Verilen Biyokimyasal Cevapların Ve Kinematik Verilerin Genç Ve Orta Yaş Rekreatif Katılımcılarda İncelenmesi
Investigating Biochemical Responses And Kinematic Variables To Soccer Matches in Young And Middle Aged Recreational Participants
*Alper Aslan, Yaşar Salcı, Bilal Biçer, Nazan Savaş, Nizami Duran 15:15-15:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-8, Saat:14:00 - 15:30, Salon: Majalis Session-8, Time:14:00 - 15:30, Hall: Majalis
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physical Education and Sports Teaching
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Ali Ahmet DOĞAN
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
İlköğretim Okullarında Sağlıkla İlgili Beden Eğitimi Programının Öğrencilerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkisi
The Effect Of Health-Related Physıcal Educatıon Program On Physıcal Fıtness Levels In Elementary School Students
Hady Nabizadeh Khayyat, *İmdat Yarım 14:00-14:15
Antalya’da Bazı Liselerde Bulunan Ve Farklı Branşlarda Yer Alan Sporcular İle Sedanterlerin El Tercihi Ve Okul Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.
Evaulation Of Relationship Between Dominant Hand And School Success Of Sedentary And Athletes Specialized In Different Branches In Some High Schools At Antalya District
Recep Gürsoy, *Tolga Altuğ, Özcan Saygın, Mehmet Dallı 14:15-14:30
Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi
Life Quality Of High School Students Investigation Of Physical Activity Levels
*Tolga Altuğ, Özcan Saygın, Recep Gürsoy 14:30-14:45
Spor Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Liderlik Özelliklerinin Belirlenmesi
Summary Determination Of Properties Of Leadership On The College Students Takıng Sport Educatıon
Atilla Pulur, *Bekir Çar 14:45-15:00
İmam Hatip Okulları İle Normal Okullarda Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Ankara İl Örneği)
Determination Of Attitudes Of The Secondary Schools Students Who Are Studying At Imam Hatip Schools And Normal Schools Regarding The Physical Education Course (Ankara Province Example)
Tuğba Islıcık, *Mehmet Demirel 15:00-15:15
Kazım Karabekir’in Kurtuluş Savaşı Yıllarında Yürütmüş Olduğu Gençlik Ve Spor Hizmetleri
Youth And Sports Servıces Whıch Karabekır Has Been In The Independence Of War
*Ülkü Yıldız 15:15-15:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-9, Saat:14:00 - 14:30, Salon: Cinehall (Cinema) Session-9, Time:14:00 - 15:30, Hall: Cinehall (Cinema)
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Arslan KALKAVAN
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Adnan Menderes Ünıversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Egzersiz Davranış Biçimlerinin Belirlenmesi
Determınatıon Of Exercıse Behavıor Style Of The Students In Adnan Menderes Unıversıty Faculty Of Sport Scıence
*Halil Tanır, Erkan Çetinkaya, Emrah Atay, Mehmet Özdemir 14:00-14:15
Antrenmanlı Ve Sedanter Erkek Bireylerde Adma Düzeyinde Aerobik Egzersizin Etkisinin Değerlendirilmesi
Comparatively Evaluation Of Aerobic Exercise On Adma Levels İn Trained And Sedentary Male Subjects
*Sermin Algül, Oğuz Özçelik 14:15-14:30
8 Haftalık Pliometrik Antrenmanın Yüzücülerde Bazı Fizyolojik Parametrelere Ve Performansa Etkisi
Effects Of 8 Weeks Of Plyometrıc Exercıse On Certaın Physıologıcal Parameters And Performance Of Swımmers
Yıldırım Gökhan Gencer, *Emre Can Iğdır, Serdar Şahin 14:30-14:45
Sezon Öncesi Ve Sezon Ortası Futbolcuların Dikey Sıçrama, 10 M. Ve 30 M. Sürat Sonuçlarının Değerlendirilmesi.
Assessment The Results Of Pre-Season And Mid-Season Vertical Jump, 10m. And 30m. Sprint Tests Applied To Football Players
*Ömer Zambak 14:45-15:00
Cinsiyet Ve Spor Branşının Sezinleme Zamanı Performansı Üzerindeki Etkisi
Gender And Sport Branch Effect On Coıncıdıng-Antıcıpatıon Tımıng Performance
Halil İbrahim Ceylan, *Ahmet Rahmi Günay, Recep Gürsoy, Kürşat Hazar r 15:00-15:15
Kız Ve Erkek Öğrencilerin Basketbol Yetenek Düzeyleri Ve Bazı Performans Özelliklerinin İncelenmesi
Investıgatıon Of Female And Male Students Basketball Skıll Level And Some Of Performance Characterıstıcs
Gökmen Kılınçarslan, Harun Genç, Akan Bayrakdar, *İdris Kayantaş 15:15-15:30
Basketbolcu Erkek Çocukların Aerobik Kapasitelerinin Ve Anaerobik Güçlerinin Sedanter Akranları İle Karşılaştırılması
Comparıng Aerobıcs Capacıty And Anaerobıc Power Of Male Basketball Players Wıth Sedentary Peers
*Metin Tan, Ö.Alpaslan Gençay, Yunus Gür 15:30:-15:45
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-10, Saat:15:30 - 17:00, Salon: Tulipa Session-10, Time:15:30 - 17:00, Hall: Tulipa
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Faruk YAMANER
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Süper Slow Motion Kuvvet Antrenmanlarının Kadın Voleybolcuların Alt Ve Üst Ekstremite Anaerobik Güç Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
Examination Of The Effect Of Super Slow Motion Force Training On Lower And Upper Limb Anaerobic Power Levels Of Female Volleyball Players
*Oğuzhan Yüksel, Mustafa Said Erzeyebek, Aydın Şentürk, Sinan Akın 15:30-15:45
Erkek Voleybolcularda 8 Haftalık Pliometrik Antrenmanların Çevikliğe Etkisi
Effects Of 8-Week Plyometric Training On Agility İn Male Volleyball Players
*Elvan Öz, Barbaros Çelenk, Özkan Hayırlı, Elif Öz 15:45-16:00
1Düzenli Fitness Egzersizlerinin Sedanter Genç Kadınların Seçilmiş Motorik Performans Ve Özgüven Özelliklerine Etkisi
The Effect Of Regular Fitness Exercises On Sedentary Young Women's Selected Motor Performance And Self-Confidence
*Özhan Bavlı, Gülşah Tellir 16:00-16:15
Yıldız Erkek Basketbolcularına Uygulanan Çabuk Kuvvet Çalışmalarının Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelere Etkileri
Effects Of Quick Power Trainings Applied To Third Level Basketball Players On Physical And Physiological Parameters
*Ömer Zambak 16:15-16:30
Elit Sporcularda Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Ve İskelet Kas Geni Alfa-Aktinin 3 Gen Polimorfizminin İncelenmesi
The Investigation Of Angiotensin Converting Enzyme And Skeletal Muscle Gene Alpha-Actinin 3 Gene Polymorphism İn Elite Athletes
*Tevfik Cem Akalın, Erdal Zorba 16:30-16:45
Bosu Topu Gövde Stabilite Egzersizinin Erkek Dövüş Sporcularında Denge Çeviklik Ve Kuvvete Etkisi
The Effect Of Trunk Stabılıty Exercıse Wıth Bosu Ball On The Balance Agılıty And Strenght Of Male Combat Athletes
Atakan Çağlayan, *Emrah Özdemir, Ali Tekin, Muhsin Duran 16:45-17:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-11, Saat:15:30 - 17:00, Salon: Majalis Session-11, Time:15:30 - 17:00, Hall: Majalis
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Mehmet KILIÇ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Futbol Yeteneği Belirlemek İçin Aday Gösterme Ölçeğinin Türkçe Formunun Kültürlerarası Geçerliği
Cross-cultural validation of the Nomination Scale for Identifying Football Talent (NSIFT) to Turkish context
*Ender ŞENEL, Juan Carlos Pastor-Vicedo, Mevlüt YILDIZ, Alejandro Prieto-Ayuso 15:10-15:20
Takıma İlişkin Elde Edilebilir Sosyal Destek Ölçeği: Türkçe Uyarlaması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
The Team-Referent Availability Of Social Support Questionnaire: Turkish Adaptation, Validity And Reliability Study
*Ender Şenel, Mevlüt Yıldız, Mehmet Ulaş 15:20-15:30
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Liderlik Stillerinin İncelenmesi
A Scrutıny On The Leadershıp Styles Of The Prospectıve Teachers Of Physıcal Educatıon And Sports
*Öznur Akpınar, Selahattin Akpınar, Hacı Murat Şahin, Figen Şahin 15:30-15:45
Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Başvuran Adayların Ahlaki Kimlikleri Ve Akademik Kontrol Odakları Üzerine Bir Araştırma
A Research On Moral Identıtıes And Academıc Locus Of Control Of Candıdates Applyıng To Specıal Talent Examınatıon Of Faculty Of Sport Scıences
Zehra Certel, *Buse Çelik, Ziya Bahadır, Melek Kozak 15:45-16:00
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanımlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investıgatıon Of Unıversıty Students' Socıal Network Use In Terms Of Some Varıables
*Aygül Çağlayan Tunç, Dursun Ali Aydın, Hikmet Türkay, Mehmet Güçlü 16:00-16:15
-
-
- 16:15-16:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-12, Saat:15:30 - 17:00, Salon: Cinehall (Cinema) Session-12, Time:15:30 - 17:00, Hall: Cinehall (Cinema)
Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Taner BOZKUŞ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Flora, Fauna Turizmi Ve Hediyelik Eşya Yapımında Yusufeli Örneği
Fluoros, Fauna Tourısm And Souvenır Productıon On The Example Of Yusufeli
Fatih Bektaş, Sabiha Kaya, *Hamdi Alkan 15:30-15:45
Bireysel Ve Takım Sporcularının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı Ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
-
*Sevim Handan Yılmaz, Gürkan Elçi, Fatih Yaşartürk, Meliha Uzun, Nigar Yaman 15:45-16:00
Genç Ve Yetişkin Kadınların Düzenli Spor Yapmalarına İlişkin Problem Ve Beklentilerinin Belirlenmesi (İstanbul İl Örneği)
Determınıng The Problems And Expectatıons Of Young And Adult Women Related To Theır Doıng Sport Regularly (İstanbul Sample)
*Menzure Sibel Yaman, Mehmet Güçlü, Gülten Hergüner 16:00-16:15
Karate Sporcularının Duygusal Zekâ, Kaygı Ve Kişilik Özelliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Analysıs Of Emotıonal Intellıgence, Anxıety And Personalıty Traıts Of Elıte Karate Athletes By Some Varıables
Okan Aksu, *Nigar Yaman, Fatih Yaşartürk, Murat Kul, Gülten Hergüner 16:15-16:30
Farklı Branşlarda Okul Sporlarına Katılan Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining The Social Appearance Anxiety Levels Of The Students Participating İn School Sports İn Different Branches
Gülten Hergüner, *Serhat Turan, Çetin Yaman 16:30-16:45
Özel Yetenek Sınavları İle Alınan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencileri İle Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Multiple Intelligence Fields Of Students Of Faculty Of Fine Arts And Faculty Of Sports Sciences With Special Ability Exams
Sibel Tetik, Kerim Dündar, Uğur Dündar, *Süleyman Gönülateş, Duygu Sevinç, Tansu Yaan 16:45-17:00
Popüler Bir Destinasyonda, Tatilde Boğulmak: Antalya Örneği.
Drowning On Holiday İn A Popular Destination: Antalya Case
*İlkay Orhan, Adnan Turgut 17:00-17:15
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-13, Saat:17:00 - 18:30, Salon: Tulipa Session-13, Time:17:00 - 18:30, Hall: Tulipa
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Osman İMAMOĞLU
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Üniversitelerde Beden Eğitimi Ve Spor Öğrenimi Gören Öğrencilerin Boyun Eğici Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Submissive Behavıors Of Students Who Have Physıcal Educatıon And Sports Education In Universities
Burhan Çumralıgil, *Mehmet Fatih Şaşmaz 17:00-17:15
Curling Sporcularında Kazanma Algısının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Investıgatıon By Dıfferent Varıables Of Acquısıtıon In Curlıng Sports
*Baykal Karataş, Serkan Tevabil Aka, Gökhan Bayraktar, M.Fatih Karahüseyinoğlu, Metin Bayram 17:15-17:30
-
-
- 17:30-17:45
Farklı Spor Dallarındaki Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
An Examınatıon Of Aggressıon Levels Of Athletes In Dıfferent Sports Branches
*Arslan Kalkavan, Serkan Hacıcaferoğlu, Recep Fatih Kayhan, Halil İbrahim Çakır, Büşra Karabacak, Coşkun Keskin 17:45-18:00
Futbol Oyuncularının Temel Psikolojik İhtiyaçlar Doyumu, Fiziksel Benlik Algıları Ve Yaşam Doyumu: Başarı Hedefleri Üzerine Sonuçlar
Soccer Players' Basic Psychological Needs Satisfaction, Physical Self-Perceptions, And Life Satisfaction: Consequences On Achievement Goals
Zişan Kazak Çetinkalp, *Melih Balyan 18:00-18:15
Elektronik Spor Oyunlarının Spor Kavramı Üzerinden Değerlendirilmesi (Counter Strike: Global Offensive Örneği)
Evaluation Of Electronic Sports Games On Sport Concept (Counter Strike: Global Offensive Example)
*Efecan Tezcan, Fatih Bektaş, Elzem Bozkurt, Kaan Salman 18:15-18:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-14, Saat:17:00 - 18:30, Salon: Majalis Session-14, Time:17:00 - 18:30, Hall: Majalis
Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Adnan TURGUT
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Ciddi Boş Zaman Perspektifine Göre Gönüllülük: Gençlik Liderleri Örneği
Volunteering İn Terms Of Serious Leisure Perspective; Example Of Youth Leadership
Utku Işık, Arslan Kalkavan, *Ümit Doğan Üstün 17:00-17:15
Yaşam Boyu Spor Ve Rekreasyon Alanlarında Yapılan Araştırmalar Üzerine İnceleme
Lıfe Dımensıons In Sports And Recreatıon Areas Investıgatıon On Researches
*Aytekin Hamdi Başkan, Ferit Andaç Ateş , Sena Karakoç, Kayhan Akat, Çağrı Akkaya, Hande Uludağ Başkan 17:15-17:30
Kişilerarası İletişim Bağlamında Rekreatif Faaliyetlere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Ve Sosyalleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examination Of The Relationship Between Self-Esteem And Socialization Levels Of University Students Participating İn Recreational Activities İn The Context Of Interpersonal Communication
Murat Erdoğdu, Murat Koçyiğit, *Muhsin Çınar, Mustafa Uyar 17:30-17:45
Rekreatif Faaliyetlere Katılan 9-14 Yaş Grubunun Benlik Saygısı Ve Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi
The Examination Of Self-Esteem And Socialization Levels Of 9-14 Age Group Attending Recreational Activities
*Muhsin Çınar, Murat Erdoğdu 17:45-18:00
Bizans İmparatorluğunda Sportif Ve Rekreatif Oyunlar
Sportıve And Recreatıve Games At The Byzantıne Empıre
*Engin Derman, Sevcan Yıldız 18:00-18:15
Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcılarının Kişilik Tipleri Ve Hayat Doyumu İle İlişkisi
Relatıonshıp Between Leısure Tıme Physıcal Actıvıty Constraınts, Personalıty Topologıes And Lıfe Satısfactıon
*Kubilay Öcal, Günseli Duman 18:15-18:30
Doğa Sporlarıyla İlgilenen Bireylerin Yaşam Amaçları ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Examining The Relationship Between Life Goals and Life Satisfaction of Individuals Engaged in Outdoor Sports
*Kadir YILDIZ, Pınar GÜZEL, Ercan POLAT 18:30-18:45
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-14, Saat:17:00 - 18:30, Salon: Cinehall (Cinema) Session-15, Time:17:00 - 18:30, Hall: Cinehall (Cinema)
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor / Physical Education and Sports for Disabled
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Rekreatif Etkinliklerin Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Yaşam Kalitelerine Etkisi
The Effect Of Recreatıonal Actıvıtıes On Lıfe Qualıty Of Educable Mental Dısabled Chıldren
*Zekıye Basaran, Serap Çolak, Rıza Erdal, Dilek Çilek 17:00-17:15
Spor Yapan Ve Spor Yapmayan Görme Engellilerin Benlik Saygısı Düzeyinin Karşılaştırılması
Comparison Of Self-Esteem İn Visually İmpaired People Between Who Particapated İn Sports Or Do Not
*Şehmus Aslan, Ummuhan Baş Aslan, Bilge Başakçı Çalık, Elif Gür Kabul 17:15-17:30
-
-
- 17:30-17:45
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Cimnastik İle Duyu Algı Bütünleme Ve Motor Koordinasyonun Geliştirilmesi
Development Of Perceptıon Integratıon And Motor Coordınatıon Wıth Gymnastıc In Chıldren Wıth Autısm Spectrum Dısorders
Betül Akyol, *Nazlı Nehir Ünal, Burak Canpolat 17:45-18:00
İki Otizmli Yüzücünün Açık Deniz Yüzme Yarışındaki Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi
Assessment Of The Adaptation Period Of Two Autistic Swimmers İn Open Sea Water Races
*Duran Arslan , Mehmet Özsarı , Kerem Arda, Mustafa Altuntaş, Şaziye Senem Başgül 18:00-18:15
Özel Karada Uygulanan İzometrik Egzersizlerin 12-14 Yaş Arası Amputeli Yüzücülerin Yüzme Performansına Etkileri
Effects Of Land Isometrıc Exercıses On The Swımmıng Performance Of 12-14 Years Old Amputees Swımmers
*Duran Arslan , Mustafa Altuntaş , Mehmet Özsarı, Kerem Arda 18:15-18:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-1, Saat:09:00 - 10:30, Salon: Tulipa Session-1, Time:09:00 - 10:30, Hall: Tulipa
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Gülten HERGÜNER
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Farklı Mevkilerde Görev Alan Adölesan Kadın Voleybolcuların Sezinleme Zamanı Ve Reaksiyon Zamanı Performansların Karşılaştırılması
Comparison Of Coinciding Anticipation Timing And Reaction Time Performances Of Adolescent Female Volleyball Players İn Different Playing Positions
*Ahmet Rahmi Günay, Halil İbrahim Ceylan, Filiz Fatma Çolakoğlu, Özcan Saygın 09:00-09:15
12 Haftalık Yüzme Egzersizlerinin 10-12 Yaş Grubundaki Yüzücülerde Bazı Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
Revıewıng The Effect Of 12 Week Swımmıng Exercıses On Certaın Physıologıcal Parameters Of Chıldren Aged 10-12
Yıldırım Gökhan Gencer, *Emre Can Iğdır, Serdar Şahin 09:15-09:30
Dar Alan Oyunlarında Futbola Özgü Teknik Aktiviteleri Uygulama Düzeylerinin Fonksiyonel Hareket Tarama Testleri Ve Kuvvet Düzeyleri İle İlişkileri
Relationship Between Functional Movement Screen, Strength Levels And Soccer Specific Technical Activities İn Small-Sided Games
*Faik Vural, Çağlar Edis 09:30-09:45
Adölesan Erkek Futbolcularda Fiziksel Özellikler İle Farklı Sprint Mesafelerdeki Ortalama Süratin Yaşa Bağlı Değişimi
Age Related Dıfferences In The Physıcal Characterıstıcs And Average Sprıntıng Speed In The Adolescent Male Soccer Players.
*Gülşen Doğan, Dilek Sevimli 09:45-10:00
Amatör Futsal Sporcuları Ve Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Kadınların Reaksiyon Zamanının İncelenmesi
An Investigation Of The Reaction Time Of Amateur Futsal Players And Women Performing Sports For Recreational Purposes
*Ayça Genç, M.Furkan Şahin, M.Fatih Bilici, Savaş Genç, Hande Uludağ Başkan 10:00-10:15
Core Antrenmanın 14-16 Yaş Grubu Bayan Voleybolcuların Sıçrama Kuvveti Ve Bazı Motorik Özellikleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Impacts Of Core Training On The Jumping Power And Certain Motoric Characteristics Of Female Volleyball Players Of 14-16 Age Group
*Ö.Faruk Bilici, Muzaffer Selçuk, *M.Fatih Bilici 10:15-10:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-2, Saat:09:00 - 10:30, Salon: Majalis Session-2, Time:09:00 - 10:30, Hall: Majalis
Antrenman ve Hareket Bilimleri
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Çetin YAMAN
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Bazı Fiziksel Ve Vücut Komposizyonu Üzerine Etkisi
The Effect Of Functional Training On Some Physical And Body Composition İn Elite Muay-Thai)
Oğuzhan Yüksel, Mustafa Said Erzeybek, Aydın Şentürk, *Sinan Akın 09:00-09:15
Elit Muay-Thai’cilerde Fonksiyonel Antrenmanlarının Dinamik Denge Üzerine Etkisi
The Effect Of Functional Training On Dynamic Balance İn Elite Muay-Thai
Oğuzhan Yüksel, Aydın Şentürk, Mustafa Said Erzeybek, *Sinan Akın 09:15-09:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-3, Saat:09:00 - 11:00, Salon: Cinehall (Cinema) Session-3, Time:09:00 - 11:00, Hall: Cinehall (Cinema)
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Alper ASLAN
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Karate Hakemlerinin Stres Faktörlerinin Değişkenlere Göre Belirlenmesi Ve Empatik Eğilim İle İlişkisinin İncelenmesi
Determination Of Stress Factors According To Variables And Investigation Of Their Relation To Empathetical Inclination Of Karate Referees
Ebru Araç Ilgar, *Bekir Barış Cihan 09:00-09:15
Genç Futbolcularda Pliometrik Egzersizlerin Mücadele Gücüne Ve Agresifliğe Etkisi
The Effects Of Plyometrıc Exercıse Of Young Soccer Players' To Combat Power And Aggressıveness
Hayrettin Gümüşdağ, *Bekir Barış Cihan 09:15-09:30
Farklı İllerde Yaşayan Spor Bilimleri Akademisyenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi
Determınatıon Of The Organızatıonal Commıtment Levels Of Sports Scıences Academıcs Lıvıng In Dıfferent Cıtıes
*Hayrettin Gümüşdağ, Bekir Barış Cihan 09:30-09:45
Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyal Görünüş Kaygısı Ve Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi
Examination Of Social Appearance Anxiety And Self Esteem Levels Of Students İn Different High School Types
Yunus Emre Yarayan, Emre Serin, *Musa Şahin 09:45-10:00
Üniversitede Öğrenim Gören Kadın Ve Erkek Taekwondo Sporcularının Algılarına Göre Çatışma Çözme Becerilerinin İncelenmesi
Analysis Of Conflict Resolution Skills According To Perceptions Of Female And Male Taekwondo Students Studying At University
Taner Bozkuş, Zeynep Erol, *Mevlüde Altun 10:00-10:15
Öğrencilerin Yaşam Kalite Düzeylerinin Cinsiyete Göre İncelenmesi
Investıgatıon Of Levels Of Lıfe Qualıty Of Students Accordıng To Gender
*Gülçin Gözaydın, Abdulmenaf Korkutata, Özlem Keskin 10:15-10:30
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN KİMLİĞİ İLE MESLEĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ
REASONS FOR SELECTING THE TEACHING PROFESSION WITH TEACHER IDENTITY OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES
*MELEK KOZAK, ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR, BUSE ÇELİK 10:30-10:45
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL ESNEKLİK VE HOŞGÖRÜ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
REVIEWING COGNITIVE FLEXIBILITY AND TOLERANCE LEVELS OF STUDENTS OF SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, ERCIYES UNIVERSITY
ZİYA BAHADIR, ZEHRA CERTEL, *MELEK KOZAK, BUSE ÇELİK 10:45-11:00
BİREYSEL SPOR ANTRENÖRLERİNİN VE ANTRENÖR ADAYLARININ DOPİNG BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ
DOPING KNOWLEDGE LEVELS AND OPİNİONS OF TRAİNERS AND TRAİNER CANDİDATES WORKİNG WİTH ATHLETES İN İNDİVİDUAL SPORTS
*BUSE ÇELİK, ZEHRA CERTEL, ZİYA BAHADIR, MELEK KOZAK 11:00-11:15
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-4, Saat:10:30 - 12:00, Salon: Tulipa Session-4, Time:10:30 - 12:00, Hall: Tulipa
Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Bülent GÜRBÜZ
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Rekreatif Amaçlı Spor Faaliyetlerine Katılan Kadınların İletişim Becerisi Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Spor İstanbul, Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi Örneği)
Research Of Communication Skill Levels Of Women Participating İn Recreational Sports Activities İn Terms Of Some Variables (Sports Istanbul, Hamza Yerlikaya Sports Complex Example)
Elzem Bozkurt, Mehmet Dallı, *Efecan Tezcan 10:45-11:00
SPORUN SANAL EVRİMİ: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE E-SPOR KAVRAMI
SPORTS VIRTUAL EVOLUTION: PAST CONCEPTION E-SPORTS CONCEPT
D*eniz Dinçsoy, Hamza KAYA BEŞLER, Uğur SÖNMEZOĞLU 11:00-11:15
Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarının, Rekreasyonel Aktivitelerden Elde Ettikleri Faydaların Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Hacettepe Hukuk Fakültesi Örneği
TAnalyze Of Law Students Recreational Activity Participation, Benefits Gained From Rekreational Activities And Happiness Level: An Example Of Hacettepe Law Faculty
*Muhammet Nuh Doğan, Beyza Merve Akgül, Suat Karaküçük 11:15-11:30
Fitness-Wellness Merkezlerinin Farklı Parametrelere Göre Algılanan Hizmet Kalitesinin İncelenmesi: Çanakkale Örneği
Examınatıon Of The Qualıty Of Servıce Perceıved Of Fıtness-Wellness Centers Accordıng To Dıfferent Parameters. Çanakkale Example
*Abdulmenaf Korkutata, Bilgetekin Burak Günar, Fatma Öztürk 11:30-11:45
Rekreasyon Ve Spor Alanlarında Yapılan Araştırmalar Üzerine İnceleme
An Investıgatıon On Researches In Recreatıon And Sport Areas
*Aytekin Hamdi Başkan, Muhammed Güner , Ömer Güzel, Merve Aktaş, Erdal Alaca, Hande Uludağ Başkan 11:45-12:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-5, Saat:10:30 - 12:00, Salon: Majalis Session-5, Time:10:30 - 12:00, Hall: Majalis
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Mehmet DEMİREL
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Türk Erkek U-20 Buz Hokeyi Milli Takımının Somatotip Yapısının İncelenmesi
Examination Of Somatotype Structure Of Turkish Male U-20 Ice Hockey National Team
Gökmen Kılınçarslan, Harun Genç, *İdris Kayantaş, Akan Bayrakdar 10:30-10:45
Türk Ve Iraklı Sedanter Erkek Çocukların Fiziksel Uygunluk Değerlerinin Karşılaştırılması
Comparison Of Physical Fitness Values Of Turkish And Iraqi Sedanter Boys
*Harun Genç, Ghazwan Karaem Ali, Gökmen Kılınçarslan 10:45-11:00
Üniversite Öğrencilerinde Toplumsal Duyarlılık
Social Sensivity İn University Students
*Tebessüm Ayyıldız Durhan, Beyza Merve Akgül, Suat Karaküçük 11:00-11:15
Dayanıklılık Antrenmanları Sonucu Plazma Hacim Değişiklikleri Ve Performans İlişkisi
Endurance Training Outcomes Plasma Volume Changes And Performance Relationship
*Uğur Dündar, Sibel Tetik, Kerim Dündar, Süleyman Gönülteş, Tansu Yaan 11:15-11:30
Sporun Kişilik Özellikleri İle Yaratıcılık Alanlarına Etkisi
Effects Of The Sports On The Personality Traits And The Domains Of Creativity
Elif Top, *Mustafa Akıl 11:30-11:45
Beşiktaş Mogaz Hentbol Takiminin 2014/2015 Ehf Şampiyonlar Ligi Performansinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation Of Besiktas Mogaz Handball Team İn Terms Of Some Variables Of 2014/2015 Ehf Champions League Performance
*Kemal Göral, Ercan Zorba, Rıfat Güzeller 11:45-12:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Oturum-6, Saat:11:00 - 12:45, Salon: Cinehall (Cinema) Session-6, Time:11:00 - 12:45, Hall: Cinehall (Cinema)
Antrenman Ve Hareket Bilimleri / Training And Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Gülten HERGÜNER
Bildiri / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Futbolcularda Çeviklik Ve Reaksiyon Zamanı İlişkisi
-
Ahmet Mor, Gökhan İpekoğlu, Kürşat Acar, Kadir Baynaz, Cansel Arslanoğlu, *Erkal Arslanoğlu 11:00-11:15
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi
-
* Cansel Arslanoğlu 11:15-11:30
Dayanıklılık Egzersizi Sonrası Plazma Epinefrin Ve Norepinefrin Salınımının İncelenmesi
-
*Gökhan İpekoğlu, Cansel Arslanoğlu, Kadir Baynaz, Kürşat Acar, Ahmet Mor, Erkal Arslanoğlu 11:30-11:45
4 Futbolcularda Dominant Ve Non-Dominant Bacakların Kas-Yağ Analizi
-
* Ahmet Mor 11:45-12:00
Denizli Süper Amatör Liginde Oynayan Futbolcuların Saldırganlık Davranışlarının İncelenmesi
Investıgatıon Of Football Characterıstıcs Behavıors Playıng In The Dıstrıct Superıor Amator Range
Şükrü Ayhan, *İzzet Uçan, Sibel Tetik, Uğur Dündar, Süleyman Gönülateş, Mehmet Ali Öztürk 12:00-12:15
Bireysel Antrenör İle Çalışan Ve Çalışmayan Sedanterlerin Vücut Kompozisyonu Değişiminin Karşılaştırılması
The Comparison Of Body Composition Change Of Sedentary People Who Work Out With Personal Trainers Or Not
*Ozan Sever, Akan Bayrakdar, Ali Erdem Ciğerci, Süleyman Gönülateş, Metin Yaman, Erdal Zorba 12:15-12:30
-
Evaluation Of Adrenocorticotropic Hormone And Cortisol Responses To Endurance Exercise
*Gökhan İpekoğlu 12:30-12:45
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:10:00 - 11:00 (06.04.2018) Time:10:00 - 11:00
Antrenman ve Hareket Bilimleri / Training and Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. T. Osman MUTLU
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
ÖZEL HAZIRLIK DÖNEMİNDEKİ 14 YAŞ ERKEK YÜZÜCÜLERİN 4 HAFTALIK PLİOMETRİK ÇALIŞMALARININ 50M SIRT PERFORMANSINA ETKİSİ
-
*Müge SARPER KAHVECİ, Muratcan CAMGÖZ, Gönül AK 10:00-11:00
8 HAFTALIK ENTEGRE SU-KOR ANTRENMAN PROGRAMININ AMATÖR FUTBOLCULARIN DENGE VE KUVVET PARAMETRELERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF A 8 WEEK INTEGRATED AQUA-CORE TRAINING PROGRAM ON BALANCE AND STRENGTH PARAMETERS OF AMATEUR FOOTBALLERS
*EMRAH ÖZDEMİR, Atakan Çağlayan, Ali TEKİN, Nurgül TEZCAN KARDAŞ, Muhsin DURAN 10:00-11:00
18-30 YAŞ ARASI VOLEYBOLCULARDA SAĞ VE SOL BACAKLARININ DENGE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPRASION OF THE RIGHT AND LEFT LEGS OF 18-30 AGE VOLLEYBALL PLAYERS THE BALANCE
Atakan ÇAĞLAYAN, *Bahar LAĞAP 10:00-11:00
Düzenli Olarak Futbol Antrenmanı Yapan Öğrenciler İle Hiçbir Sportif Faaliyette Bulunmayan 12 Yaş Erkek Öğrencilerin Aerobik Güçlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Aerobic Power of 12-Year-Old Male Students Who Have Regular Football Training and No Sporting Activities
*Gökhan Korkmaz, Ayşegül Yapıcı 10:00-11:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:11:00 - 11:30 (06.04.2018) Time:11:00 - 11:30
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physical Education and Sports Teaching
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Ercan ZORBA
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
SHORT TRACK SPORCULARININ SAHTE BENLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
RESEARCH OF THE FALSE EGO LEVELS OF SHORT TRACK ATHLETES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Erdoğan TOZOĞLU, Mücahit DURSUN, *Abdulvahit DOĞAR, Duygu KAN, Gökhan BAYRAKTAR 11:00-11:30
İLKÖĞRETİM VE LİSE DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: (Niğde İli Örneği)
ASSESSING THE ATTITUDES OF PRIMARY, SECONDARY AND HIGH SCHOOL STUDENTS TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SUBJECT: (Niğde Sample)
Burak Doğan , *Ercan POLAT, Zekihan Hazar 11:00-11:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:11:30 - 12:45 (06.04.2018) Time:11:30 - 12:45
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Ali AĞILÖNÜ
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ VE SPOR MERKEZİ ÜYELERİNİN SPORA KATILIM MOTİVASYONLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF SPORTS PARTICIPATION MOTIVATIONS OF SOME VARIABLES ON SPORTS SCHOLL STUDENTS AND SPORTS CENTER MEMBERS
*Ercan POLAT, serkan hazar, Yağmur EKER 11:30-12:45
Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
Analysis of Healthy Lifestyle Behaviors of Students of Balikesir University School of Physical Education and Sports
*SELÇUK AKIN, NAHİT ÖZDAYI, Zekeriya GÖKTAŞ, Alp KAAN KİLCİ, SERBAY KAYA 11:30-12:45
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Analysis of Attitudes of Physical Education and Sport Teacher Candidates Towards Teaching Profession in Terms of Variable Variables
*SERBAY KAYA, ZEKERİYA GÖKTAŞ, ALP KAAN KİLCİ, NAHİT ÖZDAYI 11:30-12:45
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sportmenliğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Investigation of the Attitudes of Physical Education and Sports School Students Sportsmanship
*Alp Kaan Kilci, Zekeriya Göktaş, Nahit Özdayı 11:30-12:45
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:14:00 - 15:00 (06.04.2018) Time:14:00 - 15:00
Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Erkan ÇETİNKAYA
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük ve Utangaçlık Düzeylerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımla Bağlantılı Olarak İncelenmesi
Examination of Perceived Freedom in Leisure and Shyness in Relation with Recreative Activity Participation
Evren Tercan Kaas, *Mustafa Haluk Çerez 14:00-15:00
Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük, Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Tatmini Düzeylerinin Incelenmesi
Examination of Perceived Freedom in Leisure, Psychological Resilience and Life Satisfaction in University Students
*Evren TERCAN KAAS, Mustafa Haluk Çerez, Pervin Taş 14:00-15:00
İZCİLİK FAALİYETLERİNE KATILAN ÖĞRENCİLERİN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF FREE TIME ACTIVITIES OF STUDENTS WHO PARTICIPATE IN SCOUTING ACTIVITIES
Tonguç Osman MUTLU, *Ali Ağılönü, Yavuz Öntürk, Asil ÇETİNKAYA 14:00-15:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:15:00 - 15:30 (06.04.2018) Time:15:00 - 15:30
Spor ve Sağlık Bilimleri / Sports and Health Sciences
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. T. Osman MUTLU
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA WELLNESS KAVRAMI: LİTERATÜR İNCELEMESİ
WELLNES CONCEPT IN FIELD OF HEALTH TURKEY: LITERATURE REVIEW
*ŞERİFE ZEHRA ALTUNKÜREK 15:00-15:30
10 – 14 YAŞ GRUBU ERKEK BASKETBOLCULARDA UYGULANAN SEKİZ HAFTALIK PLİOMETRİK ANTRENMANLARIN SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL PARAMETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECTS ON SELECTED PHYSICAL PARAMETERS OF EIGHT WEEKLY PLYOMETRIC WORKSHOPS APPLIED AT 10 - 14 YEAR GROUP OF MEN'S BASKETBALLS
MUZAFFER SELÇUK, Vedat ÇINAR, *Mücahit SARIKAYA, Salih ÖNER 15:00-15:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:13:30 - 15:00 (07.04.2018) Time:13:30 - 15:00
Sporda Psiko-Sosyal Alanlar / Psychosocial Areas in Sports
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Ercan ZORBA
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Spor Eğitimi Veren Fakülteler ve Yüksekokullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Basketbola Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Students' Attitudes At Sport Education Faculty And College Against Basketball
Emre ALKAÇ, *Mehmet DEMİREL 13:30-15:00
TÜRK TOPLUMLARINDA ÇEVGEN/ÇÖĞEN/ÇEVGAN/POLO OYUNU
-
*Hediye İLGEN, Taner BOZKUŞ, Çağrı ÇELENK, Hasip CANA, Mustafa Karakuş, Mehmet Ali Öztürk 13:30-15:00
Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi
Examination of the Quality of Life of the Students Studying in High Education Institutions
*Yavuz ÖNTÜRK, Kürşat KARACABEY, Selçuk ÖZDAĞ, Savaş DUMAN , Nurper ÖZBAR, Yunus Emre ÜSTGÖRÜL 13:30-15:00
Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Göre Liderlik Davranışlarının İncelenmesi
Examination of Leadership Behaviors According to the Departments of the Students of the School of Sports Sciences Students
Atakan ÇAĞLAYAN, Savaş DUMAN, *Yavuz Öntürk, Yunus Emre ÜSTGÖRÜL, Erkan BİNGÖL 13:30-15:00
SPOR BİLİMLERİ VE HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
-
*Özgür Özdemir, İlkay Orhan, Burak Nazlı, Soner ÖZDEMİR 13:30-15:00
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EVALUATION OF DIFFERENT VARIABLES OF AGRESSİON LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL AND EDUCATIONAL FACULTY STUDENTS
ERCAN POLAT, SERKAN HAZAR, *ZEKİHAN HAZAR 13:30-15:00
Kadın ve Erkek Futbolcuların Açık Beceri Çabukluk (Reaktif Çabukluk) Performanslarının Karşılaştırılması
Comparison of Open Skill Agility (Reactive Agility) Performances of Female and Male Football Players
*Ahmet ALPTEKİN, Halit EGESOY, Bülent AĞBUĞA 13:30-15:00
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:15:00 - 15:30 (07.04.2018) Time:15:00 - 15:30
Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi / Physical Education and Sports Teaching
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Ali AĞILÖNÜ
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
İmam Hatip Okulları ile Normal Okullarda Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Ankara İl Örneği).
Determination of Attitudes of the Secondary Schools Students who are studying at Imam Hatip Schools and Normal Schools regarding the Physical Education Course (Ankara Province Example).
Tuğba ISLICIK, *Mehmet DEMİREL 15:00-15:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:10:00 - 10:30 (08.04.2018) Time:10:00 - 10:30
Rekreasyon / Recreation
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Ali AĞILÖNÜ
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Durumlarına Göre Bilişsel Esneklik Düzeylerinin İncelenmesi
Examination of Cognitive Flexibility Levels According to Leisure Situations of University Students
*Tebessüm AYYILDIZ DURHAN, Beyza Merve AKGÜL, Şenol GÖRAL, Suat KARAKÜÇÜK 10:00-10:30
* Sunum yapacak yazar / Presenter Author
NOT: Sunum Süreniz Toplam 15 Dakikadır (10 Dk. Sunum, 5 Dk. Soru Cevap)
Saat:10:30 - 11:00 (08.04.2018) Time:10:30 - 11:00
Antrenman ve Hareket Bilimleri / Training and Movement Science
Oturum Başkanı (Session Chair): Dr. Erkan ÇETİNKAYA
Bildiri (Poster) / Paper Yazarlar / Authors Saat / Time
FUTBOLCULARDA CORE ANTRENMANI VE DENGE İLİŞKİSİ
RELATION BETWEEN CORE TRAINING AND BALANCE OF SOCCER PLAYERS
*İsmail ALPŞAHİN, Bekir MENDEŞ 10:00-10:30